Utbildningsstyrelsen eftersträvar en mer likvärdig slutbedömning inom den grundläggande utbildningen genom att fastställa kriterier också för vitsorden 5, 7 och 9.
I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har väckt oro både bland sakkunniga inom utbildning och i familjer.

I juni inledde Utbildningsstyrelsen arbetet med att definiera mer exakta och nationellt bindande kriterier för slutbedömningen fram till våren 2020. Som stöd för arbetet med kriterierna har Utbildningsstyrelsen tillsatt en expertgrupp som utgående från forskningsdata ska utarbeta ett underlag för att definiera kriterier för de olika läroämnena.
Utbildningsstyrelsen har i enlighet med expertgruppens förslag beslutat att kriterierna ska utarbetas för vitsorden 5, 7 och 9 utöver de nuvarande kriterierna för vitsordet 8.
Utbildningsstyrelsen bjuder in bland annat utbildningsanordnare, lärare, ämnesföreningar och lärarutbildare till flera rundabordsdiskussioner om bedömning. Vid diskussionerna presenteras hur arbetet framskrider och arbetet med att definiera kriterierna främjas i brett samarbete.