Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta kriterier för olika vitsord i slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Med mer noggranna kriterier strävar man efter att göra bedömningen mer likvärdig och vitsorden mer jämförbara.

De mer exakta och nationellt bindande kriterierna för slutbedömningen faststä'lls före våren 2020, då slutbedömningen för första gången görs enligt de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen. Samtidigt tar man ställning till huruvida mer exakta bedömningskriterier borde utarbetas också för årskurs två och sex.

I de nuvarande läroplansgrunderna har man fastställt vad eleven ska kunna för att i avgångsbetyget uppnå vitsordet 8. De kompetenser som ger ett högre eller ett lägre vitsord beskrivs också.

Som en del av uppföljningen av förnyelsen av läroplanerna har Utbildningsstyrelsen konstaterat att det finns så stora skillnader i olika kommuners och skolors bedömningspraxis och -principer, att det behövs mer exakta riktlinjer för slutbedömningen. Flera studier visar också att elevernas slutvitsord och inlärningsresultat kan variera, i vissa fall avsevärt. Lärarna har också tydligt framfört att kriterier behövs för vitsordet 5.

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta preciseringar för bedömningen omedelbart.

I framställandet av kriterierna samarbetar Utbildningsstyrelsen också med sakkunniga vid Nationella centret för utbildningsutvärdering och med forskare vid universiteten.