Lärarna och rektorerna mår inte bra. Det visar resultaten från den färska arbetslivsbarometern, som har beställts av lärarfacket OAJ. Enkäten speglar läget i slutet av 2017. Motsvarande undersökningar har genomförts år 2013 och 2015.

- Trenden är tyvärr väldigt tydlig. Lärarnas och rektorer mår sämre än tidigare. Känslan av att ha situationen under kontroll har försämrats, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ.

Resultaten presenterades den 15 maj. Enkäten har besvarats av drygt 1 100 lärare och rektorer och den avspeglar situationen inom hela kedjan för fostran och utbildning från daghem upp till högskolor.

Det är fråga om en ”neutral” undersökning såtillvida att samplet är godtyckligt, men omfattar inte fackaktiva, som fungerar som t.ex. förtroendemän eller i ledande poster i lokalföreningarna, säger arbetslivsombudsman Riina Länsikallio vid OAJ.

Enkäten är omfattande. Den berättar bl.a. att över hälften av de som har besvarat enkäten uppger att de ofta jobbar under veckoslutets bägge dagar. Dock finns det stora skillnader i arbetsveckans längd mellan olika lärargrupper och även mellan individer. Sämst är läget i yrkeshögskolorna när arbetsveckan i snitt omfattar hela 47 timmar.

Genomsnittet för lärare (alla kategorier) är 41,2 timmar i veckan. Genomsnittet för rektorer är 43,7 timmar. I bägge fallen handlar det om en ökning jämfört med år 2015.

Läget är också sämre när man ser till upplevelsen om de egna möjligheterna att påverka arbetsmängden.

Statistik är dock endast statistik. Men enkäten ser också på situationen bakom de statistiska uppgifterna och här finns många oroväckande trender.

Motivationen och engagemanget kan ses som en bärande konstruktion i uppdraget som lärare och rektor. Här kan identifieras en tydlig nedgång, säger Riina Länsikallio.

Två av tre svarande ( 67 procent) upplever ofta eller rätt ofta engagemang i jobbet. Det låter kanske mycket, men det handlar faktiskt om en tydlig nedgång. År 2015 var andelen 74 procent och år 2013 78 procent.

69 procent säger att det känns bra att fördjupa sig i jobbet, vilket är en tydlig minskning då man ser till år 2015 (78 procent) och 2013 (79 procent).

Mera i Läraren nr 10, som utkommer den 31 maj.