Förslaget till ny gymnasielag får bifall av finska gymnasiestuderandena. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) lyfter fram bl.a. strävandena att bygga upp en starkare länk till högskolorna, den ökade ämnesövergripande undervisningen och strävandena till internationalism.

SLL välkomnar speciellt regeringens strävanden att trygga studerandenas rätt till specialundervisning och ökad studiehandledning.

Stödåtgärderna behövs, eftersom många studerande har problem med orken.

- När tio procent av studerandena utmattas står det klart att utbildningssystemet bör reagera. Vid sidan av stödåtgärderna behövs också en analys av orsakerna till utmattningen. I beredningen av läroplansgrunder bör man noggrant överväga hur pass mycket arbete man kan förutsätta av studerandena, säger SLL:s ordförande Alvar Euro.