Lärarna är vilsna. Lärarutbildarna är vilsna och elevernas positioner är rätt låsta. En del av eleverna upplever den kulturella mångfalden som inspirerande medan andra ser mångfalden som oroväckande.

Utbildningsstyrelsen (UBS) har kartlagt kompetensutvecklingen inom området kulturell mångfald ur grundskolans synvinkel. Undersökningen offentliggjordes den 13 april samtidigt med en utredning om ungdomars attityder till den kulturella mångfalden.

- Ämnet är känsligt, konstaterar undervisningsrådet Leena Nissilä vid UBS och det finns också en viss förbistring rörande de språkliga begreppen.

Skolan kan jobba i en bubbla, som är avskild från samhället. Skolan måste ta sig an också svåra frågor och jobba med dessa på ett uppbyggligt sätt, säger Leena Nissilä, som också påminner om att hela begreppet kulturell mångfald inte uteslutande handlar om invandrares kulturer.

Det behöver knappast ens uttalas att det är synnerligen fel att bunta ihop invandrare och se dessa som en enhetlig grupp.

Också individernas kulturella identitet kan vara mångskiftande och också byta skepnad. Det framgår också ur en utredning om ungas attityder.

Könet, modersmålet och utbildningsbakgrunden påverkar hur toleranta unga är och hur de upplever kulturell mångfald.

Attityderna till kulturell mångfald och tolerans kartlades hos elever i åk 7–9, gymnasiestuderande och yrkesstuderande under hösten 2017. Förfrågan gjordes av Fountain Park och över 16 000 unga från olika delar av landet svarade.

- Det handlar inte om en enkät, utan jag vill tala om en brainstorming, där ungdomarna kunde påverkar frågorna och även kommenteras varandra svar, säger Tuomo Lähdeniemi, vice verkställande direktör för Fountain Park.

Flickor och pojkar, liksom även finsk- och svenskspråkiga förhåller sig olika till kulturell mångfald. Av flickorna anser sig 88 procent vara mycket eller något toleranta, av pojkarna 64 procent. Av pojkarna ansåg 10 procent att de inte alls är toleranta. Motsvarande andel bland flickorna var endast 2 procent.

Mera i Läraren nr 8/18 som utkommer den 26 april.Här berättas om den summariska lärarutbildningen vad gäller kulturell mångfald och lärarnas hunger efter kompetensutveckling.