Invandrares väg till utbildningen och arbetslivet ska utjämnas. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) har beviljat 5,5 miljoner euro till utveckling av utbildningsvägarna för invandrarelever och -studerande samt till åtgärder som främjar integrationen.

Med de beviljade understöden ska man bland annat förbättra inlärningsresultaten, utveckla Nokias Bridge-program för en snabb utbildningsväg för invandrare med högskolebehörighet samt ordna utbildning som ger behörighet som ämneslärare och barnträdgårdslärare.

 

Finansiering beviljades bl.a. projekt som utvecklar den kommunala småbarnspedagogiken och utbildningen så att elever med invandrarbakgrund når bättre inlärningsresultat. Understöd beviljades också exempelvis till småbarnspedagogikens klubbverksamhet, undervisningen i finska/svenska som andraspråk, det fria bildningsarbetets utbildning som är riktad till invandrare samt till språkutbildningen för hemmaföräldrar.