Sammanlagt 19 utvecklingsprojekt inom högskolevärlden har beviljats statligt understöd till det sammanlagda beloppet av ca 14 miljoner euro för projekt som startar detta år. Syftet med understödet är att inleda verkställandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen som lanserats av undervisnings- och kulturministeriet, som ett av dess spetsprojekt.

 

Hälften av understödet går till pilotprojekt inom utvecklingen av lärarnas yrkeskompetens. Under tre års tid riktas 60 miljoner euro till att förbättra lärarnas och lärarutbildarnas kompetens. I år uppgår understödsbeloppet till 15 miljoner. Utvecklandet av lärarutbildningen är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan med målet att förnya grundskolan, inlärningsmiljöerna och lärarnas kompetens.
46 ansökningar inflöt under våren till ministeriet, som nu har valt ut 19 stycken. Några högskolor får understöd för flera projekt. 400 000 euro går till Åbo Akademi som vill ”utveckla lärarutbildningens och skolornas verksamhetskultur genom konkreta kollaborativa aktioner med digitaliseringen i fokus.”
- Specialunderstödet, som nu delas ut för första gången, ger förnyandet av lärarutbildningen en puff framåt. Meningen är att man genom de projekt som nu kör igång kan få till stånd permanenta förändringar för att stärka de finländska lärarnas kunnande. En lärarutbildning av hög kvalitet garanterar att de finländska lärarna har de bästa pedagogiska metoderna - och eleverna de bästa lärarna - också i framtiden, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.