- Skynda långsamt när examen ses över, säger OAJ om förslagen rörande ändringar i studentexamen.

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet vill se flera ändringar i studentexamen. Den bärande tanken är att stärka examens roll och utnyttja examen i större utsträckning i intagningen till högskolorna.

 

Bl.a. föreslås att prov i muntliga kunskaper introduceras i studentproven i främmande språk och det andra inhemska språket. Här skulle utnyttjas teknik av modernt snitt.

Provtiden skulle förkortas till fyra timmar och provet i modersmålet skulle omfatta en dag mot dagens två dagar. Förkortningen av provtiden förutsätter dock att provens struktur, innehåll och omfattning ses över. Arbetsgruppen motiverar förkortningen med att proven digitaliseras. Dessutom syftar ändringen till att minska på den stress som examinanderna upplever.

Arbetsgruppen vill ytterligare öka flexibiliteten. Icke-godkända prov kunde framgent tas om tre gångar (idag två gånger) och godkända prov kunde tas om två gånger mot dagens en gång.

Arbetsgruppen vill också öka tempot, så att vilodagarna mellan proven minskas.

Lärarfacket OAJ omfattar många förslag, men anser att beslutet om provtidens längd bör tas först efter digitaliseringen av examen. Det gäller också förslaget om att komprimera provet i modersmålet.

Olavi Arra, specialsakkunnig vid OAJ, anser att frågan om provtiden bör avgöras först när det finns vetskap om hur de digitala proven kommer att se ut och vilken tid de tar i anspråk.

Arra fäster också uppmärksamheten vid att det kan visa sig att proven i de olika ämnen kan visa sig vara väldigt olika i fråga om tidsanvändningen. Därför är det just nu viktigt att dryfta pedagogiken, eftersom digitaliseringen av studentexamen ändrar proven under alla omständigheter.