Nya tjänste- och arbetskollektivavtalet UKTA

Avtalet som 8.6 godkändes för kommunsektorn ger också ram för undervisningssektorns UKTA-avtal. OAJ och KT förhandlade sinsemellan om UKTA som träder i kraft som en del av det kommunala helhetspaketet. 

Helhetsnivån på förhöjningarna i undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal UKTA är den samma som för kommunsektorns andra avtalsområden. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.202230.4.2025.

Den 1 juni 2022 betalas en allmän förhöjning på 2 % till alla. Till löneförhöjningarna år 2022 hör också en central justeringspott på 0,53 %. Av denna pott används 0,03% till att täcka de kostnader som uppstår på grund av familjeledighetsreformen.

1.6.2023 betalas en allmän förhöjning till alla på 1,32 %. Man beslutar lokalt om fördelningen av den lokala justeringspotten på 0,4 %. I början av juni 2024 är den allmänna förhöjningen 1,5 % och den lokala potten 0,4 %.  
 
Om teknologi- och kemiindustrins eller bil- och transportbranschens löneförhöjningsprocenter överstiger förhöjningarna i UKTA, läggs den överstigande delen till UKTA-förhöjningarna åren 2023 och 2024.

– Det här är en viktig mekanism för att lönerna inom den offentliga sektorn inte igen ska börja tappa mark i jämförelse med den privata sektorn under de närmaste åren, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Kostnadseffekten av det femåriga löneprogrammet är 5,1 %.

Förhöjningarna i UKTA fördelas enligt följande:

  • 1.6.2023 1,2 % lokal pott  
  • 1.2.2024 0,4 % central pott
  • 1.6.2024 0,6 % lokal pott
  • 1.6.2025 0,8 % lokal pott
  • 2026–2027 lokala potter på 0,8 % och 1,2 %

– Det som ändrats sedan förlikningsnämndens ursprungliga medlingsbud är att man i slutskedet fick en av de lokala justeringspotterna ändrade så att den förhandlas centralt. Det möjliggör att man kan förhandla om målsättningar som är viktiga för oss på central nivå, säger Mattfolk.

Allmän förhöjning innebär att lönerna höjs med procenttalet i fråga. Lokal pott innebär att det är en penningsumma som fördelas lokalt på ett sätt som förtroendemännen lokalt förhandlar om. Den lokala potten fördelas i allmänhet inte jämt till alla anställda.

En central pott innebär att penningsumman fördelas på central nivå såsom KT och OAJ avtalar om. Med en central pott kan man bekosta avtalsändringar som innebär kostnader för arbetsgivaren.

Förbättringar för visstidsanställda

Situationen för visstidsanställda lärare förbättras en aning, då antalet semesterersättningsdagar ökar jämfört med det gamla avtalet. Till en visstidsanställd lärare betalas semesterersättning för två dagar per månad.

Familjeledigheter

Rätt till avlönad ledighet ökar till 32 vardagar för annan förälder än den födande. Vardagarna räknas från måndag till lördag. Familjeledigheterna under sommaravbrottet förblir på samma nivå som tidigare.

Den födande föräldern har i fortsättningen rätt till full lön under en graviditetspenningsperiod som är 40 vardagar lång. Vidare har den födande föräldern rätt att få full lön under 32 vardagar av föräldraledigheten, om dagarna placeras direkt efter graviditetspenningsperioden.

Graviditetspenningsperioden inleds en månad före den beräknade nedkomsten, och man måste ansöka om ledighet senast två månader innan graviditetspenningsperioden börjar. Arbetsvillkoret för ovan nämnda förmåner är två månader.

Den icke födande föräldern har rätt till sin fulla lön under 32 dagar av föräldraledigheten. Det är fråga om en märkbar förbättring i avtalet.

– Förbättringarna gällande familjeledigheterna för denicke födande föräldern och samtidigt bibehållna förmåner för den födande föräldern ser vi som ett väldigt viktigt element i förhandlingsresultatet efter alla svårigheter just den här punkten, säger Mattfolk.

FSL informerar under de kommande dagarna närmare angående förändringarna i familjeledigheternas villkor för medlemmarna.

Bestämmelserna gällande ambulerande lärare utvidgades

Det nya avtalet medför ändringar gällande bestämmelserna om ambulerande lärare.

Även timlärare i huvudsyssla får nu möjlighet att få ersättning för ambulerande lärare om hen har timmar i flera skolor.

Mentorering och tutorering möjliga

I systemet med undervisningsskyldighet är det i fortsättningen möjligt att ersätta undervisningstimmar med annat arbete 76 timmar per år. I fortsättningen kan annat arbete bland annat bestå av mentorering och tutorering. Man bör komma överens med arbetsgivaren om saken. Fram tills nu har man kunnat avtala om att byta 24 timmar undervisningsarbete till annat arbete.

Till mentorering och tutorering kan nu även användas skol- och kommunvisa resurser.

Förändringar i lönegrunderna för grundskolans rektorer

Det blir förändringar i lönegrunderna för rektorerna i grundskolorna. Tidigare har antalet basundervisningsgrupper i skolan påverkat lönegrunderna. I fortsättningen bestäms lönen utgående från elevantalet samt antalet beslut om särskilt stöd för eleverna. 

Ersättning för mertidsarbete inom grundskolans årsarbetstid

För elevhandledare i grundskolan och för studiehandledare och speciallärare i årsarbetstid i gymnasier kommer en avtalsbestämmelse om ersättning för mertidsarbete.  

Det här innebär att ersättning för den arbetstid som överstiger årsarbetstiden kommer att betalas ut.

Vidare definierades också anställningsvillkoren för timlärare i huvudsyssla som fungerar som studiehandledare och speciallärare i gymnasier.

Grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete

Bestämmelser i bilagan gällande undervisningspersonal i musikläroanstalter förtydligades för timlärarnas del beträffande annat arbete.

I medborgarinstitut och folkhögskolor gjordes förändringar i bestämmelser för heltidsanställda lärare. De största förändringarna gäller bestämmelserna för timlärare. 

Lärare i huvudsyssla i medborgarinstitut eller i folkhögskolor som har minst 16 veckotimmar, får efter fem års anställning en förhöjning på fyra procent utöver den tidigare förhöjningen. Efter sju års anställning fås ytterligare en fyra procents förhöjning.

Det blir också ändringar i resekostnadsersättningarna.

Förändringar i avtalsbestämmelserna för lärare i bisyssla inom yrkesutbildningen

Hittills har timlärare i bisyssla fått lön för de undervisningstimmar som har hållits. I fortsättningen betalas lön för förordnad arbetstid.  
 
Tjänste- och arbetskollektivavtalet begränsar inte i fortsättningen arbetsuppgifterna för en lärare i bisyssla eftersom lön betalas för arbetstid i stället för undervisningstimmar.  


Behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik har i fortsättningen olika lön

 
I det nya avtalet har behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik olika lön, vilket också var OAJ:s mål.   
 
Saken ska behandlas i en ny arbetsgrupp som ser över lönesystemet och lönesättningen för undervisningspersonalen inom småbarnspedagogik.

Beslutet om löneskillnaderna mellan behöriga och icke-behöriga lärare inom småbarnspedagogik träder i kraft 1.10.2022.   

Texten är baserad på OAJ:s nyhet.