Har du blivit varslad om en permittering? Här redogör vi för förfarandena kring permitteringar och ger svar på de praktiska frågor som du stöter på i samband med permitteringshot. Kom ihåg att genast vända dig till FSL:s kansli eller till förtroendemannen då du hotas av permitteringar.

 

Förvärvsarbete innebär att en anställd utför arbetsuppgifter åt arbetsgivaren som i gengäld betalar lön till den anställda. Under en permittering avbryts tillfälligt dels den anställdas skyldighet att utföra arbetsuppgifterna och dels arbetsgivarens skyldighet att betala lön. Arbetsgivaren kan ensidigt ta beslut om permittering av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.

 

Titta på permitteringsfilm

FSL har gjort en webbfilm om permitteringar och neskräningar inom undervisningssektorn. Här kan du se filmen...

 

Beställ permitteringsinfo på papper

Beställ gärna våra två broschyrer för permitteringshotade lärare och rektorer. Mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så skickar vi broschyrerna till dig. Vi skickar gärna broschyrerna till hela ditt kollegium. Du  kan också ta en utskrift på broschyrerna. Här hittar du dem: Permitteringar och andra nedskärningar och  Info för dig som blir permitterad.

 

Leder till lagbrott

Permitteringar är i sig tillåtna också inom utbildningssektorn, men att permittera lärare leder i de flesta fall till att kommunen bryter mot de rättigheter som lagen ger eleverna. Lagen om grundläggande utbildning ger eleverna bland annat rätt till

  • läroplansenlig undervisning och elevhandledning under arbetsdagarna; alltså 190 dagar per läsår, som kan förlängas med högst sex dagar,
  • i undervisningsgrupper som är sammanställda så att målen i läroplanen kan uppnås och dessutom
  • i en trygg studiemiljö.

Om kommunen beslutar att permittera lärarna, måste kommunen garantera att verksamheten alltid följer läroplanen och årsplanen.

Att trygga elevernas rättigheter samtidigt som lärare permitteras är näst intill omöjligt. Därför leder lärarpermitteringar så gott som alltid till en olaglig situation. Regionförvaltningsverken har nästan utan undantag konstaterat att utbildningslagstiftningen inte kan följas under den tid lärare är permitterade.

 

En dyr lösning

Att permittera lärare är inte ekonomiskt lönsamt. Enligt myndigheternas beslut är kommunen skyldig att ordna stödundervisning för de elever som hamnat på efterkälken i samband med permitteringar. Dessutom märks effekterna av en permittering länge i inlärningsmiljön. Särskilt elever med specialbehov lider under en permittering. Att permittera lärare är en dyr och kortsiktig lösning. Det finns alltid alternativa lösningar på ett bokslutsunderskott.

I samband med tidigare permitteringar märkte alla berörda hur snabbt ordningen i skolan och elevernas arbetsmotivation rasade. Klimatet i många skolor har hårdnat under de senaste åren och lärarnas arbete har blivit allt mer komplicerat. Att återupprätta en god inlärningsmiljö efter en ny permitteringsvåg tar flera år.

 

Resultatet är kaos

En permittering är alltid arbetsgivarens ensidiga åtgärd som inte på något sätt gagnar de anställda. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren som ett alternativ till en permittering erbjuder tjänstledigheter i sparsyfte. Om arbetsgivarens anbud låter som ett hyfsat alternativ, är det viktigt att tänka på de följder som sparledigheter och permitteringar alltid får för både elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Godkänn aldrig sperledigheter!

Permitteringar och tjänstledigheter i sparsyfte kan också ställa lärarkollegiets enighet på prov. Om du själv har ett kassaöverskott och gärna tar en extra ledighet, har du kanske en kollega som vänder på slantarna. Din frånvaro drabbar både elever och kolleger.

I samband med permitteringar är lärare skyldiga att vid sidan om sina egna timmar också ta hand om en permitterad kollegas timmar. För dessa timmar utbetalas ingen extra ersättning. Om din kollega däremot tar ut oavlönad tjänstledighet, har du rätt till avtalsenligt vikariearvode.

De lärare som låter sig övertalas att ta ut tjänstledighet i sparsyfte i samband med en permitteringsvåg är alltid medskyldiga till det kaos som situationen leder till. Under en permittering är det däremot enbart arbetsgivaren som bär ansvaret för den ohållbara situationen. Detta är en viktig anledning till att lärarfacket alltid motsätter sig alla slags sparavtal. Du som är lärare ska aldrig bära ansvar för det kaos som permitteringar och sparavtal förorsakar i skolan.

 

Samarbetsförhandlingar

Innan arbetsgivaren tar ett beslut om en permittering av de anställda skall samarbetsförhandlingar föras. I samarbetsförhandlingarna representeras de anställda av huvudförtroendemannen eller förtroendemannen. Vid samarbetsförhandlingarna diskuteras grunderna för, verkningarna av och alternativen till den åtgärd som är under beredning.

 

När beslutet är taget

Senast en månad före permitteringarna får du ett skriftligt meddelande om permitteringen. I meddelandet måste framgå varför du permitteras, när permitteringen börjar och hur länge den pågår.

Det är oftast förtroendemännen som representerar de anställda vid samarbetsförhandlingar. Det här är viktigt, eftersom förtroendemännen har den sakkunskap som behövs om bland annat rätten till dagpenning. En enskild medlem och enskilda skolor kan inte avtala om permittering eller sparavtal. Tidpunkten för en permittering slås ofta fast på central nivå i kommunen.

 

Aldrig på en lördag

En permittering kan aldrig börja eller sluta en dag som normalt är ledig – till exempel lördag eller söndag. Ett undantag utgör dock vårterminens avslutningsdag. Om du av någon anledning inte är i tjänst, exempelvis på grund av sjukdom, kan din arbetsgivare inte permittera dig. Detta förutsätter dock att sjukledigheten påbörjats innan permitteringsbeslutet tas. Om du är visstidsanställd och du har varit anställd en kortare tid än sex månader är du undantagen permitteringarna.

 

... och inte under sommaren

Lärare kan aldrig permitteras då skolans verksamhet är avbruten. Detta har bland annat arbetsdomstolen konstaterat i två domslut. Det är avtalsvidrigt att permittera lärare på sommaren, under jullovet, höstlovet, sportlovet eller något annat lov. Inte heller under endast undervisningsfria dagar kan lärare permitteras. En permittering kan bara ske som ett avbrott i lärararbetet.

 

Undervisningstalko?

Även under den tid lärare är permitterade har alla elever, varje skoldag, rätt till en trygg studiemiljö. Det här ställer stora krav på de lärare som är i tjänst i en underbemannad skola. Av säkerhetsskäl är skolan tvungen att inhibera undervisningen i ämnen som ställer stora krav på säkerhetsarrangemangen. Undervisningen i till exempel teknisk slöjd, gymnastik och kemi är ofta omöjliga att genomföra under en tid då lärare i dessa ämnen är permitterade.

Om någon i ditt kollegium vill sköta undervisningen på "talkoarbete" under permitteringen, kan det få ödesdigra följder i skolan. En lärare som är permitterad bär inget ansvar för undervisningen, eftersom läraren inte är i tjänst. Om något händer är det alltid i sista hand rektorn eller föreståndaren som organiserat skolarbetet och övervakningen under permitteringen som bär ansvaret för skadorna.

Under den tid du är permitterad blir skolarbetet ogjort. Att utföra ett helt annat arbete är tillåtet, eftersom du har rätt att ta en annan anställning under tiden för permitteringen. Om arbetsgivaren är tvungen att anställa vikarier under tiden för permitteringarna, är det i första hand de permitterade som ska ges möjlighet till arbete.

Bor du i en tjänstebostad? Rätten till bostaden består under permitteringstiden.

 

Pengar för permitterade

Under tiden för permitteringen har du inte rätt till vare sig lön eller någon annan ersättning från arbetsgivaren. Om du tillhör facket är du däremot under vissa förutsättningar berättigad till A-kassans dagpenning.

Blir du permitterad skall du senast den första permitteringsdagen anmäla dig hos TE-byrån för att kunna vara berättigad till dagpenning.

De krav som A-kassan ställer på utbetalningen av dagpenning är att du har jobbat minst 34 veckor och samtidigt varit medlem i A-kassan. Arbetsveckorna kan samlas under 28 månader före permitteringen. Om du under den här så kallade granskningsperioden har varit till exempel moderskaps- eller föräldraledig, förlängs perioden i motsvarande mån.

Innan du kan få dagpenning har du sju självriskdagar då ingen dagpenning betalas. Självrisktiden utgörs av arbetsdagar, bara måndag till fredag inräknas. Om du är permitterad under flera kortare perioder, kan du samla självriskdagarna under åtta kalenderveckor. Efter de här åtta veckorna blir du tvungen att börja från noll igen, ifall du inte lyckats samla ihop tillräckligt många karensdagar.

A-kassesystemet känner endast till arbetsveckor med fem dagar. Inom en vecka kan det därför finnas bara fem arbetsdagar eller självrisk- och dagpenningsdagar. Om du är permitterad under en vecka med lördag som arbetsdag, går dessvärre alltid en självrisk- eller dagpenningsdag förlorad. Om du är permitterad från måndag till onsdag och arbetar torsdag till lördag har du därmed tre arbetsdagar. Trots att du har varit permitterad tre dagar den kalenderveckan, är det bara två dagar som räknas som självrisk- eller dagpenningsdagar. Den införtjänade självrisktiden är ikraft under sammanlagt 34 veckor från och med din första permitteringsdag.

På Arbetslöshetskassornas samorganisations hemsidor - www.tyj.fi - kan du kalkylera hur stor din estimerade dagpenning skulle vara.

 

 

Läs mera om permitteringar här:

icon Är det så man sparar?

icon Inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstiden

Är det tillåtet att permittera lärare?