När ansökningsproceduren är klar, utser kommunens representanter en tjänsteinnehavare. Läs här om de krav som ställs på den person som kan väljas och vad som krävs av dig som valet fallit på.

Efter att du och dina motkandidater har intervjuats presenteras de kandidater som är behöriga för tjänsten för kommunens utbildningsnämnd (eller motsvarande organ). Den person eller grupp som har arrangerat intervjuerna rangordnar ofta de sökande och nämnden i fråga utser en av de sökande till tjänsten. Ofta väljs dessutom en eller flera reserver, ifall den lärare som kommer i det första förslagsrummet av någon anledning väljer att inte ta emot tjänsten.

För att man skall kunna besätta en ordinarie tjänst, skall den valda läraren uppfylla de behörighetskrav som uppställs i behörighetsförordningen. Vidare ställer också jämställdhetslagen vissa krav på utnämningen. Enligt jämställdhetslagen är det förbjudet att i tjänsteutnämningar diskriminera en mera kvalificerad sökande och istället välja en person av det andra könet som är mindre meriterad. Om så här sker, måste myndigheten i fråga kunna påvisa att valet var befogat utgående från uppgifternas natur eller att valet inte avgjordes av den sökandes kön, utan av någon annan godtagbar faktor. I det här fallet är det myndigheten som måste kunna påvisa att det inte föreligger brott mot jämställdhetslagen.

Då du har fått veta att valet har fallit på dig, måste du inom 30 dagar leverera ett läkarintyg till din nya arbetsgivare. Ofta erbjuder arbetsgivaren den läkargranskning som krävs för hälsointyget. Om det är din första anställning, skall dessutom arbetsgivaren kräva att du uppvisar ett straffregisterutdrag. Det här utdraget får du på begäran från Rättsregistercentralen.