Läs här om att ta den första kontakten till arbetsgivaren, hur du kan lägga upp ditt ansökningsbrev och din meritförteckning samt vilka bilagor det lönar sig att skicka med ansökningsbrevet.

Kontakta arbetsgivaren

Då du har bestämt dig för vilket eller vilka lärarjobb du skall söka, gör du en skriftlig ansökan. Innan du börjar formulera din ansökan kan det vara bra att ta reda på litet noggrannare uppgifter om skolan, det ledigförklarade lärarjobbet och vilka arbetsuppgifter som hör till det. I platsannonsen har man ofta angivit en kontaktperson som kan ge närmare information om tjänsten. Genom att ringa kontaktpersonen får du själv en bättre bild av arbetet, samtidigt som arbetsgivaren märker att du är intresserad av lärarjobbet.

Ansökningsbrev

Ansökningshandlingarna består i allmänhet av dels ett ansökningsbrev och dels en meritförteckning (curriculum vitae eller CV). Medan meritförteckningen skall vara ett standardiserat dokument, får själva ansökningsbrevet gärna vara personligt, anpassat för just den tjänst du söker och fritt formulerat.

I ditt ansökningsbrev skall du marknadsföra dig för arbetsgivaren genom att berätta om dig själv, dina meriter och varför just du är lämplig för jobbet. Ha gärna platsannonsen till hands då du skriver din ansökan, så att du kan hänvisa till den och kontrollera att du har fått med alla de uppgifter som kan vara relevanta för arbetsgivarens avgörande.

I ansökningsbrevet skall åtminstone följande information finnas klart och tydligt angiven:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • arbetsgivaren/mottagaren
 • datering
 • vilken tjänst du söker och var du har hittat annonsen
 • om du har varit i kontakt med arbetsgivaren för att få noggrannare uppgifter
 • på vilket sätt du är lämpad för arbetet och hur du skulle vara en resurs för skolan
 • dina kvalifikationer (utbildning och examen, specialiseringar, tidigare arbetserfarenhet)
 • dina framtidsplaner och fritidsintressen i den mån som de är relevanta för arbetet
 • meriterande förtroendeuppdrag
 • underskrift och namnförtydligande
 • förteckning över bilagor

NÅGRA TIPS FÖR DIN ANSÖKAN

 • Sträva efter att få ditt ansökningsbrev att rymmas på en sida. Ha hela tiden arbetsbilden och de kvalifikationer som arbetsgivaren har efterlyst i tankarna.
 • Poängtera vad du kan tillföra skolan. Eftersom du bifogar din CV, behöver du ändå inte upprepa all information som finns i den.
 • Skriv inte ett massbrev. Det är alltid bra att skräddarsy ansökningsbrevet för varje tjänst du söker. Minns också att du i brevet skall marknadsföra dig själv. Det är därför alldeles onödigt att nämna något negativt omdöme om dig själv i ditt ansökningsbrev.
 • Även om innehållet i brevet är den springande punkten, lönar det sig också att satsa på ansökningshandlingarnas utseende och läsbarhet. Tydliga rubriker och en klar disposition underlättar läsningen och visar att du har satsat tid och energi på din ansökan. Handskrivna ansökningar används inte i Finland.
 • Kom ihåg att korrekturläsa ansökningsbrevet innan du postar det.
 • Innan du postar ansökningshandlingarna skall du ta en kopia åt dig själv. Om du kallas till intervju först flera veckor senare, kan det vara bra att repetera vad du har poängterat i ditt ansökningsbrev och i din CV. Många arbetsgivare väljer dessutom att ha dina ansökningshandlingar som utgångspunkt för intervjun och kan därför hänvisa till dem under samtalet.

Meritförteckningen

Till ditt personliga ansökningsbrev skall du bifoga din meritförteckning. Meritförteckningen (CV) är ett sammandrag över dina kunskaper och erfarenheter. Till skillnad från ansökningsbrevet, kan du utforma din CV mera allmänt, så att du kan använda samma förteckning till de flesta ansökningar.

Medan ansökningsbrevet gärna får vara en personlig beskrivning av dig själv, skall meritförteckningen vara en saklig och neutral förteckning. Avsikten är att din CV skall ge arbetsgivaren möjlighet att få en snabb överblick över din utbildning och dina anställningar.

Du kan bygga upp din CV antingen i omvänd kronologisk ordning eller så att du inleder med de mest relevanta arbetserfarenheterna och utbildningarna och avslutar med de uppdrag som inte är lika viktiga för arbetsgivarens beslut. Förklara dessutom gärna eventuella luckor i din studietid eller i ditt förvärvsarbete.

I din meritförteckning bör du ha med följande uppgifter:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter*
 • födelsetid och födelseplats*
 • civilstånd och barn*
 • utbildning* (examen, skola, tid)
 • arbetserfarenhet*
 • arbetsgivare, tid och arbetsuppgifter)
 • fortbildning och kurser*
 • språkkunskaper
 • IT/IKT-kunskaper
 • utgivna publikationer
 • förtroendeuppdrag
 • avtjänad värnplikt och militärgrad
 • fritidsintressen
 • referenser
 • underskrift och namnförtydligande*

De uppgifter som vi har märkt ut med en asterisk(*) skall du alltid redogöra för i din CV. Den övriga informationen kan du inkludera i din CV i den mån du tror att den kommer att påverka arbetsgivarens avgörande till din fördel.

Liksom i ansökningsbrevet, lönar det sig att också i meritförteckningen ha en tydlig rubricering och en klar struktur. Det underlättar läsbarheten samtidigt som layouten skall inbjuda till att bekanta sig mera noggrant med texten. För att vara säker på att det inte har smugit sig in ett enda tryckfel i texten, kan det vara bra att be om hjälp med korrekturläsningen.

Bilagor

Om arbetsgivaren uttryckligen ber de sökande bifoga kopior av betyg och arbetsintyg, skall du naturligtvis göra så. Ofta nämns ändå inte betyg eller andra bilagor i annonsen och i det här fallet varierar tillvägagångssätten. Ifall du har valt att kontakta arbetsgivaren för närmare information om tjänsten, kan du samtidigt passa på att kontrollera ifall de önskar att du skall bifoga kopior av dina betyg till din ansökan.

De bilagor som arbetsgivaren oftast är intresserad av är betygsutskrifter eller utdrag ur studieregistret (ifall du inte har avlagt din examen ännu) samt arbetsintyg eller utnämningsbrev från dina tidigare anställningsförhållanden. Om du redan har eller har haft en tjänst, kan du också be din nuvarande arbetsgivare om ett matrikelutdrag. Ur matrikelutdraget framgår dina tidigare tjänster och tjänsteförhållanden, uppgifter om eventuella uppehåll i din tjänsteutövning samt uppgifter om fullgjord värnplikt.

Om du inte har begärt arbetsintyg på dina tidigare anställningsförhållanden, är dina tidigare arbetsgivare skyldiga att ännu tio år senare på begäran ge dig ett intyg över din anställning.

Många arbetsgivare ber också om läkarintyg och ämbetsbetyg. Från och med början av 2003 skall arbetsgivaren även kräva att personer, som första gången anställs för att arbeta med minderåriga, skall uppvisa ett straffregisterutdrag. Det här gäller uttryckligen endast då du första gången anställs för att arbeta med barn och syftet med förfarandet är att skydda minderåriga. Det finns i regel inte någon orsak att bifoga de här intygen till ditt ansökningsbrev, utan arbetsgivaren kan eller skall kräva att se dem först efter att du har valts till tjänsten.

Referenser

För att bekräfta de uppgifter som du själv har angett i ditt ansökningsbrev, kan det vara bra att dessutom bifoga en eller två referenser till ansökan. En referens är en person som har fungerat som till exempel din chef, handledare eller mentor på någon av dina tidigare arbetsplatser. Om det är frågan om ditt första jobb kan du hänvisa till någon på ett tidigare sommarjobb eller till exempelvis din pro gradu-handledare.

De flesta arbetsgivare har inget emot att fungera som referenser åt tidigare anställda, men kom ihåg ändå ihåg att få personens medgivande först. Dessutom är det viktigt att din referens är beredd på att han eller hon kan bli kontaktad och ombedd att ge ett omdöme om dig.

Eftersom din referens borde bestyrka din egen marknadsföring av dig själv och dessutom ge positiva omdömen om din person och ditt sätt att jobba, är det viktigt att den person du anger som referens har ett gott öga till dig. Dina referenser borde med andra ord utgöra din egen supporterklubb.

I din CV bör du ange namn, titel, arbetsplats och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) till dina referenser.