Anställningens början

I fråga om anställningens början iakttas kap. I § 6 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

 

Uppgifter

En timlärare anställs för att ge den undervisning som anges i arbetsavtalet. I timlärarens skyldigheter ingår att förbereda undervisningstimmarna, hålla undervisningstimmarna, utföra övrigt arbete i direkt anslutning till undervisningstimmarna samt delta i arbetsavtalsenliga lärarmöten.

En undervisningstimme omfattar 45 minuter.

En timlärare är vid behov tillfälligt skyldig att också utföra andra sådana uppgifter som fastställts i medborgarinstitutets eller folkhögskolans verksamhets- och undervisningsplan och som är fast anknutna till medborgarinstitutets eller folkhögskolans verksamhet inom lärarens eget område och som på grundval av lärarens utbildning och arbetserfarenhet kan anses lämpa sig för läraren. Arvodet för uppgifterna fastställs enligt skrivningen nedan.

En ovan avsedd timme som inte är en undervisningstimme omfattar 60 minuter.

 

 

Timarvoden fr.o.m. 1.2.2013

Till en timlärare (4 06 07 03 3/4 07 07 033) betalas 24,29–27,86 euro för varje undervisningstimme läraren hållit.

Till en timlärare som har behörighet som lärare i huvudsyssla vid folkhögskolor och medborgarinstitut samt till en timlärare som har slutfört 35 studieveckors pedagogikstudier för lärare betalas ett timarvode som är 10 % högre än vad som annars betalas timläraren. Om timläraren slutfört endast grundstudierna i vuxenpedagogik är timarvodet 5 % högre.

 

Årsförhöjning

Till en timlärare som i snitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i tre år har undervisat i snitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 6 %.

 

Semesterersättning och semesterpenning

En timlärares rätt till (semester, semesterlön och) semesterersättning följer semesterlagen (162/2005). Semesterersättning betalas vid utgången av medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsperiod eller när anställningen upphör.

Timläraren skall ges en specifikation över semesterersättningen som innehåller en utredning över ersättningsgrunden.

Om timläraren för samma tid får semester, semesterersättning eller semesterpenning på basis av ett annat anställningsförhållande hos samma arbetsgivare, har läraren inte rätt till den semesterersättning som avses i denna paragraf.

En timlärare intjänar semesterpenning för sådana kalendermånader då timläraren har minst 14 arbetade dagar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 14 arbetade dagar, eller 35 arbetstimmar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 35 arbetstimmar (full kvalifikationsmånad).

 

Semesterpenningen räknas ut enligt följande:

50 % Semesterersättning  för arbetsåret x Månader med 14 arbetsdagar eller 35 undervisningstimmar
___________________________________________________________________
Antalet anställningsmånader

 

Semesterförmånerna för en timlärare fastställs med stöd av bestämmelserna i semesterlagen med undantag av semesterpenningen.

Semesterersättningen är 9 % av de löner som betalats under hela anställningsförhållandet (11,5 %, om anställningen har fortgått utan avbrott minst ett år före kvalifikationsårets utgång).

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren en specifikation över semesterersättningen.

 

Sjuklön och lön för moderskapsledighet

Till en timlärare som i snitt undervisar minst 14 timmar per vecka betalas sjuklön och lön för moderskapsledighet enligt AKTA kap. V § 2 och 8.

Vid beräkningen av karenstider betraktas timlärarens anställning som sammanhängande, om läraren har varit i sitt eget medborgarinstituts eller sin egen folkhögskolas tjänst fram till utgången av föregående ordinarie arbetsperiod och då undervisat i snitt 14 timmar per vecka.

Rätten för andra timlärare än de i mom. 1 avsedda timlärarna att få moderskapsledighet och avlönad sjukledighet bestäms i enlighet med arbetsavtalslagen.

 

Tillfällig vårdledighet

En timlärare som undervisar i snitt minst 14 timmar per vecka har i enlighet med AKTA kap. V § 9 rätt till avlönad arbetsledighet (tillfällig vårdledighet) för att ordna vård för eller vårda sitt barn då barnet insjuknat plötsligt.

 

Ersättningar för resekostnader

En timlärares rätt att få resekostnadsersättningar följer respektive bestämmelser i AKTA, dock med följande undantag:

Till en timlärare som är bosatt i någon annan kommun än den där medborgarinstitutet eller folkhögskolan är belägen betalas resekostnadsersättning för timlärarens resa från bostaden som ligger utanför kommunen eller från lärarens verksamhetsställe utanför kommunen till medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsställe till den del resans längd överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan samt betalas dagtraktamente.

Till en timlärare som är bosatt i samma kommun betalas resekostnadsersättning från timlärarens bostad eller verksamhetsställe till medborgarinstitutets eller folkhögskolans arbetsställe, dock högst till den del resan överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan.

 

Lönebetalning

Perioden och tidpunkten för lönebetalningen följer AKTA kap. II § 17.

 

Övergångsbestämmelse för lärare som 1.1.2006 övergick till lön angiven i euro
Om en lärare 31.12.2005 för sin uppgift har en totalinkomst som är större än totalinkomsten fr.o.m. 1.1.2006, beräknad på samma antal veckotimmar, blir skillnaden ett individuellt lönetillägg.

Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen eller om personen övergår till en annan befattning/tjänst.

Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas inte allmänna förhöjningar eller individuella tillägg