Arbetstid för rektorer

 

På rektorer vid medborgarinstitut tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

 

I rektorsuppgifterna ingår delvis uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar rektorns arbetsmängd under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker från byråarbetstid.

 

Rektorer har rätt till semester enligt UKTA, DEL A § 33 mom. 1.

 

En rektors undervisningsskyldighet fastställs av arbetsgivaren till högst 100 timmar med beaktande av institutets storlek och andra lokala omständigheter. Vid en läroanstalt med minst 11 000 undervisningstimmar per arbetsår gäller för biträdande rektorns arbetstid och semester vad som ovan föreskrivs om rektorer.

 

Undervisningsskyldigheten för en biträdande rektor är 150 timmar under arbetsåret.

 

 

Årlig arbetstid och antal undervisningstimmar för lärare

 

Lärare är skyldiga att hålla följande antal undervisningstimmar per arbetsår:

a) lärare i samhällsämnen, pedagogik, modersmålet, det andra inhemska språket och främmande språk samt i matematisknaturvetenskapliga ämnen 530 timmar,

b) övriga lärare 580 timmar.

 

Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare uppgår till 350 timmar per arbetsår. Om en lärare i medeltal reser 200 kilometer per vecka på grund av resor till en annan verksamhetsenhet, räknas av den för resor använda tiden högst 75 timmar per år till den ovan nämnda övriga arbetsskyldigheten.

 

Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika undervisningsskyldighet, skall undervisningstimmarna per år räknas så att de vägs enligt de olika ämnena.

 

Om undervisningsskyldigheten bestäms så att den understiger de timantal som anges i ovan, skall den övriga arbetsskyldigheten ökas med 1,5 timme per minskad undervisningstimme. Med lärarens samtycke kan undervisningsskyldigheten också ett arbetsår i taget bestämmas vara större, varvid den övriga arbetsskyldigheten minskas med 1,5 timme per tillagd undervisningstimme. Den övriga arbetsskyldigheten är då minst 200 timmar per arbetsår.

 

En undervisningstimme omfattar 45 minuter. Till undervisningstimmen hör förberedelse av undervisningen och likaså utarbetande och korrigering av till undervisningen hörande repetitioner, prov och övriga uppgifter samt deltagande i lärarmöten.

En timme av den övriga arbetsskyldigheten omfattar 60 minuter. Till den övriga arbetsskyldigheten hör, beroende på institutarbetets karaktär, allmänna arrangemang, uppgörande av läroplan, utveckling av undervisningen, studiehandledning, deltagande i elevkårsverksamheten vid institutet samt andra liknande uppgifter.

 

Om en lärare får i uppgift att sköta handledningen av distansundervisning, räknas det av arbetsgivaren fastställda antalet handledningstimmar till undervisningstimmarna så att 1,5 timme arbete motsvarar en undervisningstimme.

 

Med anledning av trettondagen, om denna infaller på en annan vardag än lördag, görs från en lärares arbetstid en kalkylerad minskning som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

 

 

Minskning av antalet undervisningstimmar för lärare

 

Om en lärare är förordnad till biträdande rektor vid ett institut med 6 000–10 999 undervisningstimmar kan arbetsgivaren minska antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn till minst 400 timmar. Om det vid institutet finns minst fyra lärartjänstinnehavare, kan antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn minskas till minst 300 timmar.

 

Om en lärare är förordnad till avdelningsföreståndare kan arbetsgivaren minska lärarens undervisningstimmar till minst 400 timmar. Om det finns över 2 000 elever vid avdelningen kan arbetsgivaren minska avdelningsföreståndarens undervisningstimmar till minst 150 timmar, om detta är synnerligen motiverat med hänsyn till mängden administrativa uppgifter.

 

Arbetsgivaren kan minska antalet undervisningstimmar till minst 200 timmar för en lärare som leder sitt eget undervisningsområde och som inom detta särskilt sköter utvecklingen av undervisningen och undervisningsmaterialet och handleder timlärare. Institutet skall i så fall ha minst 11 000 undervisningstimmar per år.

 

 

Kvällsundervisning

 

Om en lärare åläggs att hålla minst hälften av sina undervisningstimmar efter klockan 16.00, betalas ett kvällstillägg på minst 63,83 €/mån.

 

Kvällstillägget för en lärare med full arbetstid är 63,83 €/mån. För en deltidsanställd lärare är tillägget lägre i proportion till full arbetstid. Tillägget beaktas vid beräkningen av semesterpenning.

 

 

Arbetstid för planeringsansvarig lärare

 

För en planeringsansvarig lärare, vars uppgifter omfattar planering och koordinering av studieprogram/kurser samt ledning och uppföljning av projekt (ekonomiskt eller dylikt ansvar) fastställs den årliga bundna arbetstiden till 1 200 timmar. Arbetstiden delas enligt arbetsgivarens beslut in i undervisning och andra uppgifter som regleras av arbetsgivaren, så att undervisningstimmarna kan uppgå till högst det antal som anges i UKTA, DEL F, Medborgarinstitut, § 6 mom. 1.

 

Förberedelse av egna lektioner och efterarbete sker utanför undervisningstid och övrig arbetstid (dvs. 1 200 timmar) som regleras av arbetsgivaren.

 

Arbetsgivaren och en lärare som har arbetstid enligt § 6 kan komma överens om övergång till arbetstid enligt UKTA, DEL F,  Medborgarinstitut, § 10 mom. 1, så att övergången sker den 1 augusti.

 

Avvikelse från den årsbundna delen och antalet undervisningstimmar för planeringsansvariga lärare
Arbetsgivaren samt läraren och/eller lärarens förtroendeman kan tillsammans avtala tills vidare eller för viss tid om att procenttalen för den årsbundna delen enligt UKTA, DEL F, A Medborgarinstitut § 4 är desamma för den planeringsansvariga läraren som för lärare i huvudsyssla och/eller att maximiantalet undervisningstimmar enligt § 9 mom. 1 inte tillämpas.