Arbetstid och semester för rektorer

 

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

 

I rektorsuppgifterna ingår delvis sådana uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar rektorns arbetsmängd under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker från byråarbetstid.

 

En rektors undervisningsskyldighet fastställs årligen av arbetsgivaren till högst 325 timmar med beaktande av institutets storlek och andra lokala omständigheter.

 

Rektorer har rätt till semester enligt UKTA; DEL A § 33 mom. 1.

 

 

Arbetstid för lärare med alternativ 1

 

En lärares totala arbetsskyldighet fördelas under arbetsåret i undervisningsskyldighet och annan arbetsskyldighet.

 

Den totala arbetsskyldigheten för lärare är följande:

  • modersmålet 700 tim.
  • för eleven främmande språk, matematik, fysik och kemi 800 tim.
  • övriga ämnen 870 tim.

 

En lärares undervisningsskyldighet är 3/4 av timantalet för den totala arbetsskyldigheten.

 

Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika timantal, beräknas den totala undervisningsskyldigheten vägd enligt undervisningsskyldigheten i de olika ämnena.

 

En undervisningstimme omfattar 45 minuter. Till undervisningstimmen hör förberedelse av undervisningen och likaså utarbetande och korrigering av till undervisningen hörande repetitioner, prov och övriga uppgifter, med undantag för handledning och granskning av arbeten för specialkurser vid en folkakademi, samt deltagande i lärarmöten.

 

Om undervisningsskyldigheten utgör 3/4 av den totala arbetsskyldigheten är lärarens övriga arbetsskyldighet 315 timmar per år.

 

En timme av den övriga arbetsskyldigheten omfattar 60 minuter. De arbetsuppgifter som hör till en lärares övriga arbetsskyldighet skall definieras allmänt vid fördelningen av den totala arbetsskyldigheten. Primärt hör till den övriga arbetsskyldigheten sådana pedagogiska uppgifter samt handlednings-, övervaknings- och vårduppgifter som följer av internatverksamhetens karaktär. I den övriga arbetsskyldigheten ingår biträdande rektorns och prorektorns uppgifter samt eventuella särskilda arbetsuppgifter som en lärare tilldelats, t.ex. skötseln av biblioteket.

 

Om organiseringen av undervisningsarbetet vid en folkhögskola av särskilda skäl så kräver kan en lärares undervisningsskyldighet bestämmas vara större eller mindre än vad som anges ovan. Då ökas eller minskas den övriga arbetsskyldigheten med 1 1/2 timme per undervisningstimme. En lärares undervisningsskyldighet skall dock vara minst 2/3 av arbetsskyldigheten, om inte den behöriga myndigheten av särskilda skäl beslutar minska undervisningsskyldigheten till hälften av den totala arbetsskyldigheten.

 

För den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägledningen får 10 timmar per arbetsår räknas som undervisningstimmar för varje grupp på 30 studerande som läraren har hand om.

 

Om en lärare får i uppgift att sköta handledningen av distansundervisning räknas det av arbetsgivaren fastställda antalet handledningstimmar till undervisningstimmarna så att 1 1/2 timme arbete motsvarar en undervisningstimme.

 

Med anledning av trettondagen, om denna infaller på en annan vardag än lördag, görs från en lärares arbetstid en kalkylerad minskning som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

 

 

Arbetstid och semester för lärare med alternativ 2

 

På lärare tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet. Helhetsarbetstiden omfattar undervisning och annat arbete.

 

I lärarnas arbetsuppgifter ingår delvis uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än i skolan. Dessutom varierar arbetsmängden under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstid.

 

Lärare har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

 

En lärares undervisningsskyldighet per arbetsår är följande:

  • modersmålet 525 timmar
  • för eleven främmande språk, matematik, fysik och kemi 600 timmar
  • religion, psykologi, historia, litteratur, samhällslära, ekonomikunskap, biologi, geografi och övriga ämnen 652 timmar

 

Om organiseringen av undervisningsarbetet vid folkhögskolan av särskilda skäl så kräver, kan en lärares undervisningsskyldighet bestämmas vara större eller mindre än vad som anges ovan. Undervisningsskyldigheten får likväl inte minskas så att den underskrider 90 procent av undervisningsskyldigheten.

 

En undervisningstimme som hör till undervisningsskyldigheten omfattar 45 minuter.

 

För den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägledningen får 10 timmar per arbetsår räknas som undervisningstimmar för varje grupp på 30 studerande som deltar i yrkesvägledningen.