Gravid eller småbarnsförälder? Du har alltid rätt att få tjänstledighet för samma tid som du beviljas moderskaps- eller faderskapspenning och föräldrapenning. Dessutom har du också möjlighet att ansöka om vårdledighet. Läs mera om ledigheterna här.

 

 

 

För lärarmammor och lärarpappor
Det här kapitlet är för dig som antingen funderar på dina rättigheter som förälder eller som står inför en familjeledighet eller vårdledighet. Här kan du också läsa om vården av sjuka barn och barndagvård. Kom ihåg att du också kan kontakta din förtroendeman, om du har frågor om föräldraledigheter.

Besök också Folkpensionsanstaltens webbplats. Här hittar du noggrannare information om familjeledigheter och olika ersättningar.

 

 

MODERSKAPSLEDIGHET

Delge arbetsgivaren
Senast två månader innan du inleder din moderskapsledighet måste du vidtala din arbetsgivare. Om du har ett tjänsteförhållande anhåller du skriftligen om att bli beviljad tjänsteledighet, medan arbetstagare endast behöver ge ett skriftligt meddelande till arbetsgivaren. Du har alltid rätt att få moderskapsledigt under samma period som Folkpensionsanstalten betalar moderskapspenning. I mån av möjlighet skall du också ge arbetsgivaren en helhetsplan över hur du kommer att utnyttja samtliga familjeledigheter.

 

Lön i 72 dagar
Under moderskapsledigheten får lärare i regel full lön under de 72 första vardagarna. Det uppställs dock vissa krav för att du skall ha rätt till den avlönade moderskapsledigheten. Inom den kommunala sektorn skall en lärare bland annat ha varit anställd minst två månader innan moderskapsledigheten inleds. Dessutom skall arbetsgivaren ha fått en ansökan eller ett meddelande om moderskapsledigheten senast två månader innan den inleds.

 

Moderskapspenningen
Moderskapspenningen utbetalas för sammanlagt 105 vardagar. Du kan börja lyfta din moderskapspenning mellan 50 och 30 dagar före den beräknade nedkomsten. Det här betyder att du själv avgör exakt när du börjar din moderskapsledighet. Om antingen din egen eller fostrets hälsa kräver det, kan utbetalningen av moderskapspenningen också tidigareläggas.

 

Under din kalkylerade semester
Under den period som du får full lön betalas moderskapspenningen direkt till din arbetsgivare. Det här gäller dock inte under den kalkylerade semestern, då du har rätt till både moderskapspenningen som FPA betalar och din lön. Läs mera om den kalkylerade semestern bland Frågor och svar här på webbplatsen.

 

 

FADERSKAPSLEDIGHET

 

Om faderskapsledigheter kan du läsa på Folkpensionsanstaltens webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/pappans-ledigheter_faderskapspenning

Regleringen av faderskapsledigheten för lärare följer det som allmänt gäller för faderskapsledigheter.

 

 

FÖRÄLDRALEDIGHET

 

I två perioder
Genast efter moderskapsledigheten följer en 158 dagar lång föräldraledighet, då du har rätt till oavlönad tjänstledighet. Du kan dela upp föräldraledigheten i två perioder, som är minst 12 dagar långa. Till skillnad från moderskapsledigheten, kan antingen mamman eller pappan utnyttja föräldraledigheten. Du måste dock ansöka eller meddela din arbetsgivare om föräldraledigheten senast två månader innan den inleds.

 

Föräldrapenning
Under föräldraledigheten har du inte rätt till lön, utan FPA betalar istället en föräldrapenning. Föräldrapenningen beräknas utgående från dina löneinkomster under det föregående beskattningsåret. Det är alltså inte dina inkomster direkt före ledigheten som i första hand avgör hur stor din föräldrapenning är. Om dina inkomster har ökat avsevärt i jämförelse med den senaste beskattningen, kan du ändå anhålla om att din föräldrapenning skall bestämmas utgående från dina löneinkomster under de sex senaste månaderna.

 

Föräldraledig under sommaren?
Om du är föräldraledig under skolornas sommarlov, har du möjlighet att träda i tjänst för perioden då sommarlovet infaller. Den här perioden förlänger inte föräldraledigheten, men du har rätt att få både din föräldrapenning och din lön under sommarlovsmånaderna. Det här systemet har utarbetats som kompensation för att lärare, till skillnad från andra anställda, inte har möjlighet att flytta sin ledighet till familjeledighetens slut. Rättigheten är tryggad i kollektivavtalet och arbetsgivaren är alltså tvungen att bevilja dig lönen för sommarmånaderna.

Kom ihåg att du kan kontakta din förtroendeman också om du stöter på problem eller har frågor gällande familjeledigheterna.

 

 

VÅRDLEDIGHET

 

FPA-stöd, inte lön
Efter att du har avslutat föräldraledigheten har du rätt att få oavlönad vårdledighet till och med att ditt barn har fyllt tre år. Båda föräldrarna kan beviljas vårdledighet, dock inte samtidigt. Du kan spjälka upp vårdledigheten i två perioder, där båda perioderna varar minst en månad. Under vårdledigheten har du inte rätt till lön, utan istället skall du ansöka om FPA:s stöd för hemvård av barn.

 

Två månader innan
Kom ihåg att ansöka eller meddela om vårdledigheten senast två månader innan du vill inleda den. Tidpunkten för vårdledigheten kan ändras enbart av oförutsedda och vägande skäl.

 

Ok att bryta vårdledighet
Enligt ett färskt beslut från EG-domstolen (oktober 2007) får en arbetstagare, tjänsteinnehavare eller tjänsteman avbryta en vårdledighet på grund av en ny moderskapsledighet. Hittills har en ny moderskapsledighet inte varit ett tillräckligt skäl i Finland för att avbryta en vårdledighet. Domstolen konstaterade dock att det här bryter mot det direktiv som gäller moderskapsledigheten och i fortsättningen är alltså moderskapsledighet ett tillräckligt skäl att avbryta en vårdledighet. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön under den nya moderskapsledigheten. Den vårdlediga måste meddela om avbrytandet minst en månad på förhand.

 

 

HEMMA MED SJUKA BARN

 

Tillfällig vårdledighet
Om barnet är under 10 år (för handikappade barn gäller en högre åldersgräns) och plötsligt insjuknar, har du rätt att få tillfällig vårdledighet för högst fyra arbetsdagar. Inte heller i det här fallet kan båda föräldrarna vara lediga samtidigt.

 

Lönen då?
Om du är kommunalt anställd, har du rätt att få full lön för högst de tre första kalenderdagarna under din tillfälliga vårdledighet. Lägg märke till att eftersom man räknar kalenderdagar, innebär det att om du stannar hemma med ditt barn från och med en fredag, räknas också lördagen och söndagen till den tillfälliga vårdledigheten. Villkoren för avlöningen har slagits fast i avtal, men det finns stora variationer mellan olika sektorer.

 

 

BARNDAGVÅRD

 

Rätt till kommunal dagvård
Så länge ditt barn är under skolåldern har du rätt att få daghems- eller familjedagvårdsplats för barnet. Kommunen är skyldig att ordna barnsomsorgen och i gengäld betalar du en avgift som slås fast enligt hushållets inkomster.

 

Om du inte väljer kommunal dagvård
Om du väljer att inte utnyttja den kommunala barnomsorgen, kan du antingen söka stöd från FPA för hemvård av barn (endast om barnet är under tre år) eller stöd för privatvård av barn. Privatvårdsstödet har du rätt till om du utnyttjar en privat dagvårdsproducent för att sköta barn under skolåldern.

 

Läs mera på Folkpensionsanstaltens webbplats.