Kolla lönen

Du som är kommunalt anställd gymnasielärare hittar de kommunala minimilönerna och ett löneräkningsprogram (tyvärr endast på finska) på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats (tillsvidare tyvärr endast på finska).

 

 

Lönepyramiden

Hur är lärarlönerna uppbyggda? Titta närmare på vår lönepyramid för att bekanta dig med lönebilden. Klicka på länken nedan för att se en tydligare bild av lönepyramiden.

 

icon Lärarnas lönepyramid

 

 

Årsbunden del av det individuella tillägget

Den tid som berättigar till årsbunden del för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt UKTA, DEL A § 11–17. Antalet år som berättigar till den årsbundna delen och procenttalen är följande:

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

5 %

10 %

Ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/vuxengymnasium

6 %

3 %

10 %

4 %

6 %

 

 

Tilläggsuppgifter i enskilda skolor, ersättning för konst- och färdighetsämnen samt demonstrationstillägg

Till en lärartjänsteinnehavare som åläggs att sköta en uppgift i anknytning till utveckling, planering eller administration av undervisningen i en skola betalas en ersättning utgående från uppgiftens svårighetsgrad och ansvarsnivå. Arbetsgivaren fastställer ersättningen enligt tabellen.

Gymnasier, månatliga belopp, räknas ut per skola:

Elevantal     Belopp, €/mån.
100–200      192,13
201–400      288,17
401–600      384,21
601–           480,28

Konst- och färdighetsämnen

Till en innehavare av ämneslärartjänst som undervisar i konst- och färdighetsämnen i en skola med årskurs 7–9 betalas ersättning enligt tabellen nedan. Detta förutsätter att det till lärarens uppgifter hör mer arbete än i genomsnitt för anskaffning av material och för underhåll av utrustning. Bestämmelsen tillämpas även på lärare som är gemensamma för gymnasiet och grundskolan och som uppfyller villkoren ovan.
Antal lönegrundsgrupper i årskurs 7–9   Belopp, €/mån.
1–2    192,31
3–8    384,60
9–      576,91

Timmar för förberedelse av demonstrationer

Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer i fysik och kemi per vecka räknas en femtedel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor och gymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i årskurs 7–9. Av klasstimmarna för förberedelse av demonstrationer och laborationer i biologi, jord- och skogsbruk och trädgårdsskötsel räknas en tjugondel till undervisningsskyldigheten för innehavare av ämneslärartjänst i grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier och för de innehavare av speciallärartjänst/specialklasslärartjänst som undervisar i åk 7–9.

Schema för demonstrationsersättningar

Grundskolor och gymnasier Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier
Klasstimmar i fysik och kemi Demonstrationstimmar Klasstimmar i biologi (ej geografi)

2,50–7,49     1   10–29,99
7,50–12,49   2    30–
12,50–17,49  3
17,50–22,49  4   osv.

 

 

Grupphandledararvode

Ersättning för klassföreståndaruppgift på högstadiet och grupphandledaruppgift i gymnasiet betalas till lärare som förordnats till uppgiften. Beslutet om förordnande av klassföreståndare och grupphandledare sker i samband med uppgörandet av årsplanen.

Lektor i gymnasiet som är grupphandledare får sitt arvode utbetalat ur gymnasiets resurstimmar. Uppgiften som grupphandledare samt arvodet för uppgiften skall fastslås i gymnasiets årsplan (UKTA, DEL B, Bilaga 2, Gymnasier § 7). Lektor i vuxengymnasium och gymnasiets vuxenlinje som fungerar som grupphandledare får räkna en veckotimme till undervisningsskyldigheten för uppgiften (UKTA, DEL B, Bilaga 3, Vuxengymnasier § 6 mom. 3).

 

 

Övertimarvode

För de timmar som överstiger undervisningsskyldigheten betalas en lärartjänsteinnehavare övertimarvode.

Övertimarvodet beräknas på den uppgiftsrelaterade lönen, som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas inte årsbundna tillägget eller övriga individuella tillägg.

Om en lärartjänsteinnehavare ges övertimmar/särskilda uppgifter i grundskolan, ersätts de enligt grundskolans arvodesgrund för timundervisning. Grundskolans timarvodeskoefficient för timlärare i bisyssla 0,94 används inte när timarvodena räknas ut för en tjänsteinnehavare i gymnasiet som har timmar utöver undervisningsskyldigheten vid grundskolan.

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla är den vägda uppgiftsrelaterade lönen, om det för läraren har räknats ut en vägd lön och/eller en vägd undervisningsskyldighet.