Ser sommarlovet ut att bli arbetsamt? Du som arbetar inom den grundläggande utbildningen har alltid rätt att vara ledig under skolans sommarlov. För en del lärare på övriga stadier kan det däremot bli aktuellt att sköta undervisning eller andra förberedande arbetsuppgifter under sommaren. Kom då ihåg att om sommararbete inte är praxis vid din skola, måste man alltid först avtala om saken på central nivå.

Principen är sommarledigt

För lärarnas del har man slagit fast tiden för undervisningsarbete och fortbildning i dels tjänstekollektivavtal och dels arbetsplaner. Det innebär att du i regel har rätt att vara ledig från både undervisningen och annat lärararbete under skolornas sommarlov. I avtalen har man dessutom kommit överens om att den del av lärarnas arbetstid som arbetsgivaren kan bestämma över alltid skall omfatta både samma tid och samma mängd som under tidigare år.

Praxis?

I praktiken betyder de här bestämmelserna att ifall man vid din läroinrättning i regel inte har ordnat undervisning under sommaren, skall man inte heller göra det vare sig i år eller under kommande somrar. Om det däremot också under tidigare år i allmänhet har arrangerats sommarundervisning vid din läroinrättning, kan din arbetsgivare förutsätta att man också i fortsättningen skall göra det.

Kan man ändra praxis?

Om din arbetsgivare förutsätter att du och/eller dina kolleger skall utföra olika arbetsuppgifter under sommarlovet – till exempel arrangera förnyade förhör, inleda förberedande kurser inför studentskrivningarna eller ta emot nya elever – skall du först ta reda på om sådant sommararbete har utförts vid din skola också under tidigare somrar (speciellt innan år 1999). Du kan rådslå med dina kolleger eller kontakta din förtroendeman. Ifall man under tidigare somrar inte har utfört sommararbete, är inte heller du skyldig att utföra arbetsuppgifterna under sommarlovet. För att det skall vara möjligt att ändra på läroinrättningens praxis gällande arbetsuppgifter under sommarlovet måste man först avtala om saken i ett tjänstekollektivavtal.

Kom alltså ihåg att alltid ta reda på om sommararbete är praxis på din skola. Om detta inte är fallet, skall du avstå från arbetet och genast kontakta din förtroendeman.