Hur mycket arbete hinner en lärare egentligen med under de tre samplaneringstimmarna? Omfattar samplaneringen allt från kvartssamtal och lärarmöten till julfestsförberedelser? Och betyder den tredje samplaneringstimmen mera arbete?

 

Lärarnas samplaneringstid har allt sedan 1984 varit föremål för frågor och diskussioner. Här försöker vi reda ut begreppen kring samplanering i allmänhet och den tredje samplaneringstimmen i synnerhet.

Du som är kommunalt anställd lärare inom den grundläggande utbildningen får från och med 1.8.2005 ersättning för en tredje samplaneringstimme. Det här är ett resultat av en överenskommelse om ersättning för lärarnas ökade arbete utanför undervisningen. Överenskommelsen finns inskriven i lärarnas kollektivavtal UKTA.

 

Vi går 20 år bakåt i tiden

Samplaneringstiden kom in i lärarnas kollektivavtal redan efter lärarstrejken år 1984. Den första samplaneringstimmen fungerade som en kompensation för allt det arbete som lärarna utförde utanför undervisningen. 1985 gjorde man också ett tillämpningsdirektiv (KAD A21/85) där man beskriver vilket arbete som egentligen omfattas av samplaneringstiden. Det här drygt 20-åriga direktivet gäller fortfarande idag. Direktivet har tidigare följts rätt så bra, men tyvärr har man under senare år inte fäst lika stor vikt vid det på alla håll i landet.

Vad är samplanering?

Samplaneringstiden skall användas till sådant samarbete mellan lärarna och sådant arbete med skolutveckling som man lokalt upplever som viktigt. Det är alltså på lokal nivå som man avgör vilket slag av arbete som ingår i samplaneringstiden.

Kom också ihåg att samplanering är skolutvecklingsarbete som sker utanför de egentliga undervisningstimmarna.

Så här kan du använda tiden

Samplaneringstiden kan dessutom användas till exempel till

  • kontakter till elevernas vårdnadshavare samt samarbete mellan hem och skola,
  • pedagogiskt utvecklingsarbete och planering av skolans fostringsarbete,
  • elevvårdsarbete,
  • samarbete med lärarna vid andra skolor eller vid daghem,
  • lärar- eller personalmöten,
  • uppgifter i anslutning till utvärderingen av utbildningen,
  • planering av evenemang som hör till skolans verksamhet, till exempel fester, resor och utfärder och
  • planering av undervisningen tillsammans med en eller flera lärare.

Syftet med samarbetstiden är alltså att lärarna gemensamt utvecklar skolan. Däremot kan också en lärare ensam planera och förbereda skolans utvecklingsarbete inom ramen för samplaneringstiden.

Platsen för samplaneringen behöver inte vara skolan.

Enligt 1985 års tillämpningsdirektiv är det rektorns uppgift att leda, följa upp och ansvara för samplaneringen i skolan.

Det här är INTE samplanering

Lärarfacket OAJ och FSL har vidhållit att samplaneringstiden inte bör fyllas med gemensamma möten för alla skolans lärare. Det här är motiverat, eftersom en stor del av det arbete som borde ingå i samplaneringen i så fall inte får plats i samplaneringstimmarna. Onödiga kollegiemöten bör alltså undvikas!

I tillämpningsdirektivet från år 1985 nämns över huvud taget inte lärarens utvecklingssamtal med elevernas vårdnadshavare. Om du håller utvecklingssamtal, räknas alltså den här tiden inte till samplaneringen! En orsak till detta är bland annat den stora arbetsmängd som utvecklingssamtalen kräver. Gällande utvecklingssamtal skall du alltid minnas att du endast är skyldig att hålla dem, om läroplanen kräver detta. Du har också rätt att få ersättning för utvecklingssamtalen, om de sköts utanför din arbetstid.

Enligt lärarfackets syn, hör inte heller uppgörandet av individuella läroplaner (IP) till samplaneringstiden.

Samplaneringstiden omfattar givetvis inte lärarens egna förberedelser och efterarbete i anslutning till undervisningen.

Meningen är inte att skolorna skall hitta nya arbetsuppgifter för den tredje samplaneringstimmen.

Avsikten är inte heller att du skall bokföra den tid som du använder till samplanering. Syftet med samplaneringen är att utveckla skolan gemensamt. Mycket av den tid och de tankar som du satsar på att utveckla skolan och undervisningen kan knappast schemaläggas eller bokföras!