Kolla löner

Kommunala minimilöner och löneräkningsprogram hittar du på Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats (tillsvidare tyvärr endast på finska).

 

Lärarnas lönepyramid

Nedan finns en kortfattad beskrivning av hur lärarlönen är uppbyggd

 

I arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet räknas antalet undervisningstimmar som hör till undervisningsskyldigheten som full arbetstid. Begreppet ordinarie lön behövs när lön betalas för till exempel sjukledighet och moderskapsledighet och när lönen för timlärare i huvudsyssla bestäms.

Klicka på länken nedan för att se en tydligare bild.

icon Lärarnas lönepyramid

 

Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbunden del för undervisningspersonal och uträkningen av den bestäms enligt UKTA, Allmän del kap 11. Antalet år som berättigar till den årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

5 %

10 %

Ämneslärare, klasslärare, speciallärare och timlärare i huvudsyssla i grundskolan

4 %

5 %

6 %

6 %

6 %

Tjänsteinnehavare som är lektorer i elevhandledning i grundskolan

2 %

4 %

5 %

11 %

 

Förskollärare och motsvarande timlärare i huvudsyssla

6 %

4 %

9 %

6 %

6 %

Ämneslärare och timlärare i huvudsyssla vid gymnasium/vuxengymnasium

6 %

3 %

10 %

4 %

6 %

 

 

Tjänstledighetens inverkan på lönen

Om en lärare har haft oavlönad tjänstledighet och inte ansökt om tjänstledighet för skol-/läroanstaltsferie (höst-, jul-, sport- eller påsklov), har läraren inte rätt till lön under ferierna (UKTA, DEL A, ALLMÄN DEL, Kap. V § 37 mom. 2).

Avsikten med bestämmelsen är att få lärarna att anhålla om sammanhängande tjänstledighet och på det sättet trygga vikariens lön under ferierna.

Syftet med avtalet är inte att en kort tjänstledighet ska leda till ferie utan lön, till exempel så att en lärare som har en veckas tjänstledighet före jullovet ska bli utan lön för jullovet.

En del arbetsgivare har dock tolkat paragrafen så att även en dags oavlönad tjänstledighet inför ovannämnda lov innebär att man går miste om lovtidens lön. Ett dylikt förfarande är mot avtalets tillämpningsanvisning. Varje arbetsgivare ska ha klara skriftliga direktiv över hur paragrafen tillämpas. Kontrollera med rektor eller förtroendeman före du ansöker om oavlönad tjänstledighet om du är osäker.

 

Klassföreståndare och grupphandledare

Ersättning för klassföreståndaruppgifter betalas även till en lärare som undervisar en klass i åk 6. Också en lärare som undervisar en sammansatt klass som motsvarar en klass 6 får ersättningen. En sammansatt klass jämställs med en klass 6 om minst 2/3 av eleverna är elever i åk 6. Om det ovannämnda villkoret inte fylls kan man lokalt bedöma om klassen motsvarar en klass 6 och betala ersättning för klassföreståndaruppgifterna.

Till en lärartjänsteinnehavare (lektor/klasslärare) som förordnats till klassföreståndare betalas en ersättning som motsvarar årsarvodet för en veckoövertimme för klasslärare enligt följande:

  • klassföreståndare i årskurs 7–9: 1,4 årsveckotimmar och
  • klassföreståndare i årskurs 6: 1,0 årsveckotimme.

Klassföreståndaren har i uppgift att sköta de pedagogiska frågor som gäller eleverna i den klass som ålagts klassföreståndaren. Uppgiften förutsätter samarbete med de andra lärarna och den övriga personalen i skolan samt mellan skolan och hemmen. Det är också viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende med eleverna i klassen. Klassföreståndaren företräder eleverna i sin klass i undervisnings- och ordningsfrågor. Klassföreståndaren bör lära känna eleverna i klassen och i mån av möjlighet deras uppväxtmiljö. Läraren ska särskilt beakta sådana faktorer som påverkar elevens personlighetsutveckling, skolmotivation och inlärningssvårigheter samt vid behov diskutera frågor som gäller skolgången med eleverna och deras vårdnadshavare. Klassföreståndaren bör vara med och ordna gemensamma evenemang i klassen och delta i dem, vid behov föreslå för rektorn att möten och andra liknande sammankomster ska ordnas med de andra lärarna i klassen och övriga personer som handleder eleverna i skolan, delta i ordnandet av dessa, delta i elevvårdsverksamhet, hålla reda på elevernas frånvaro och orsakerna till den och vid behov vidta åtgärder osv.

En lektor och samtidigt grupphandledare vid gymnasiet får sitt arvode utbetalat ur gymnasiets resurstimmar. Uppgiften som grupphandledare samt arvodet för uppgiften ska fastslås i gymnasiets årsplan. Lektor vid vuxengymnasium och gymnasiets vuxenlinje som fungerar som grupphandledare får räkna en veckotimme till undervisningsskyldigheten.

 

 

Stödundervisning

Lagen om grundläggande utbildning har reviderats och den nya lagen trädde i kraft 1.1.2011. I den nya lagen har elevernas rätt till stöd stärkts och i och med det också elevernas rätt till stödundervisning. FSL har gett ut skriften "Elevernas rätt till stöd förnyas Lärarnas arbetsbild förändras" i anknytning till lagförändringen. Skriften hittar du på www.fsl.fi under "Broschyrer och material".

I den grundläggande utbildningen skall utöver den ordinarie undervisningen anordnas stödundervisning för elever som tillfälligt inte lyckas följa studietakten eller annars behöver särskilt stöd (GrUL 16 §).

Utöver innehavare av lärartjänst kan stödundervisning ges av skolans rektor och timlärare.

Arvodesgrunden för stödundervisning
Arvodet för stödundervisning bestäms enligt övertimarvodesgrunden (engångstimarvode – enskilt hållen timme) i lärarens egen tjänst. Ersättningen betalas enligt UKTA, DEL A, Kap. II § 22.

 

 

Undervisning i sammansatt klass

Sammansatta klasser kan inrättas i den grundläggande utbildningen i klasserna 1 - 9 (GrUF 2 §). Gällande hur undervisningen skall ordnas finns inget exakt sagt i läroplansgrunderna, men gammal praxis har varit att undervisningen i matematik, modersmål, finska och främmande språk anordnas så att varje elev får undervisning enligt det lärostoff som hör till hans årskurs. Växelkurser har alltså inte används i dessa läroämnen. Däremot har växelkurser använts i religion, livsåskådningskunskap, miljö- och naturkunskap, biologi, geografi, fysik och kemi samt historia.

Gällande växelkurs har följande praxis använts:
Den första växelkursen i den grundläggande utbildningens klass 1-6 genomförs under läsår som avslutas under udda årtal och den andra växelkursen under läsår som avslutas under jämna årtal. Den första växelkursen består av lärostoffet för årskurserna ett, tre och fem. Den andra växelkursen består av lärostoffet för årskurserna två, fyra och sex. Under läsåret 2012-2013 följs den första växelkursen i sammansatt klass.

 

 

Övertimarvode

Till lärare betalas i allmänhet övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten i tjänsten. Årsarvode för en veckoövertimme betalas varje månad under året till lärare för vilka fastställts minst en övertimme per vecka utjämnade över alla arbetsveckor under läsåret.

Årsarvode för en veckoövertimme innebär att ersättningen för sådan undervisning för hela läsåret som överstiger undervisningsskyldigheten utjämnas över 12 månader. En förutsättning för detta är att läraren har i genomsnitt minst en övertimme under alla undervisningsveckor vid läroanstalten.

Det belopp som per månad betalas som årsarvode för en veckoövertimme räknas ut så här:

Den uppgiftsrelaterade lönen enligt respektive bilaga x 0,83 : undervisningsskyldigheten i tjänsten

Övertimarvodet (resultatet av uträkningen) avrundas med en cents noggrannhet.

Årsarvodet för en veckoövertimme beräknas på basis av den uppgiftsrelaterade lönen och undervisningsskyldigheten i tjänsten. I den uppgiftsrelaterade lönen beaktas inte tjänsteinnehavarens årsbundna tillägg, andra individuella tillägg eller andra lönefaktorer. Som undervisningsskyldighet räknas undervisningsskyldigheten i tjänsten, utan beaktande av minskning av tjänsteinnehavarens undervisningsskyldighet.

Om antalet övertimmar är lägre än antalet arbetsveckor, betalas arvode för de timmar som hållits. Arvodet för en timme som hållits inkluderar också löneandelen för skolans ferier.

Priset för en enskild övertimme (engångstimarvode) får man genom att multiplicera det månatliga årsarvodet för en veckoövertimme med 12 (ett årligt övertimarvode) och sedan dividera resultatet med antalet undervisningsveckor vid skolan/läroanstalten. Det här gäller om inget annat bestäms i respektive bilaga i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.