FINLANDS SVENSKA LÄRARFÖRBUND FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, vilket innebär att drygt 95 procent av hela den svenskspråkiga undervisningspersonalen hör till vårt förbund.

Vårt uppdrag

Vår allra viktigaste uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen i anställningsfrågor. Det här betyder att vi arbetar för att trygga lärarnas rättigheter i alla arbetssituationer och att vi stöder lärarna professionellt och fackligt. Vi informerar också både lärarna själva och även hela Svenskfinland om undervisningsarbetet och skolfrågor. På vår agenda finns – förutom löner och arbete – också utbildningspolitiska ärenden och frågor som rör den svenskspråkiga lärarutbildningen.

 

Våra medlemmar

Våra medlemmar arbetar huvudsakligen inom den grundläggande utbildningen, inom gymnasiet och inom olika yrkesutbildningar. Till vår medlemskår hör också undervisningspersonal vid medborgar- och arbetarinstitut samt vid folkhögskolor och universitet. Även förskollärare är i viss mån medlemmar i FSL. Vi representerar dessutom både pensionerade lärare och lärarstuderande. Under de senaste åren har vårt medlemsantal vuxit.

 

FSL och OAJ

FSL har över 100-åriga anor. Sedan 1974 är vi ett självständigt förbund inom Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. OAJ representerar nästan 118 000 medlemmar och är det överlägset största medlemsförbundet i akademikernas centralorganisation AKAVA. Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS är ett annat viktigt samarbetsforum för oss.

 

Vem förhandlar?

Lärarlöner, arbetstider och många andra anställningsvillkor är frågor som fastsälls i kollektivavtal. FSL har överfört den centrala förhandlingsrätten på OAJ, som förhandlar med arbetsgivarna om lärarnas riksomfattande tjänstekollektivavtal. På det lokala planet övervakar förtroendemännen tillsammans med lärarföreningarna att avtalen följs i alla skolor.

 

Tidningen LÄRAREN

FSL ger ut tidningen LÄRAREN. Tidningen och dess föregångare har i över 110 år fungerat som ett språkrör för frågor om skola och utbildning. LÄRAREN utkommer 20 gånger per år och postas till våra medlemmar och andra aktörer inom skolvärlden. På vår webbplats kan du också läsa valda reportage och nyheter ur LÄRAREN.

 

I lärarföreningarna finns lärarna

Medan FSL bevakar lärarnas intressen på det nationella planet, är det våra sammanlagt 30 lärarföreningar samt lärarstuderandes förening som sköter den lokala verksamheten. Det här betyder att varje enskild lärare är medlem i den lokala lärarföreningen, som i sin tur hör till FSL.

 

Läs mera om facket

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Akava

FOSU

 

Besök våra nordiska kolleger

Lärarförbundet, Sverige

Lärarnas Riksförbund, Sverige

Danmarks Laererforening DLF

Gymnasieskolernes laererforening GL, Danmark

Utdanningsforbundet, Norge

Kennarasamband Islands

Nordiska lärarorganisationernas samråd NLS

Gå till din lärarförening