Intresserad av läraryrket? Lärarprofessionen är ett av våra allra viktigaste yrken. Läs mera om vilken utbildning som krävs för att bli lärare.

 

Handledare och medarbetare

Lärarnas yrkesroll och arbetsbild har förändrats mycket under de senaste åren. Tidigare var lärarens uppgift att förmedla kunskap till eleverna, medan lärarna idag snarare fungerar som handledare vid inlärningen. Till lärarnas arbetsbild hör bland annat att planera och utveckla undervisningen, att skapa en gynnsam inlärningsmiljö för eleverna och att samarbeta med andra lärare, elever, föräldrar, myndigheter och många andra i elevernas sociala nätverk. Lärarnas omfattande arbetsbild ställer stora krav på lärarna, både professionellt, personligt och i fråga om utbildningen.

 

Om lärarutbildningen

Den finländska lärarutbildningen är högklassig och så gott som alla lärarstuderande läser vid ett universitet. Du kan studera till lärare antingen vid en pedagogisk fakultet, Åbo Akademi i Vasa eller Helsingfors universitet i Helsingfors (nygrundad hösten 2016) för svenskspråkiga, eller vid en ämnesfakultet, till exempel vid en matematisk-naturvetenskaplig eller humanistisk fakultet.

Som studerande avlägger du först 180 studiepoäng (sp), en lägre högskolexamen. Därefter avlägger du en magisterexamen omfattande 120 sp. Studierna på sammanlagt 300 sp avklaras i allmänhet på ungefär 5 år. En lägre högskolexamen, till exempel barnträdgårdslärarexamen, omfattar 180 sp och avläggs på 3 år.

I lärarstudierna vid Åbo Akademi ingår även praktik som görs vid en övningsskola, för svenskspråkiga vid Vasa Övningsskola, och i fältskolor. Vid Helsingfors universitet kommer praktiken att göras vid fem olika partnerskolor. De som studerar till barnträdgårdslärare avlägger sin praktik vid ett daghem.  

Lärare vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor avlägger sina pedagogiska studier vid yrkeshögskolornas yrkespedagogiska enheter, undantaget de svenskspråkiga lärarna som avlägger de pedagogiska studierna vid Åbo Akademi i Vasa. Lärarutbildningen för yrkeslärare och yrkeshögskollärare kräver examens- och ämnesbehörighet samt flera års arbetserfarenhet.

 

Barnträdgårdslärare

Barnträdgårdslärare jobbar vid daghem eller förskola och undervisar och fostrar barn i åldern 1-6 år. Barnträdgårdslärare utbildas på svenska vid Åbo Akademis institution för barnpedagogik i Jakobstad och vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Examen, pedagogie kandidatexamen, är 3-årig och omfattar 180 studiepoäng . Barnträdgårdslärarna studerar pedagogik med inriktning på barnpedagogik som huvudämne samt bland annat förskoleundervisning och småbarnsfostran. Specialbarnträdgårdslärare ska ha avlagt pedagogie kandidatexamen eller barnträdgårdslärarexamen samt fristående studier för specialbarnträdgårdslärare. Utbildningen avläggs på svenska vid Åbo Akademi i Vasa.

Också socionomexamen med inriktning på barnpedagogik och socialpedagogik (60 sp) från en yrkeshögskola ger behörighet för att arbeta som barnträdgårdslärare.

 

Förskollärare

Förskoleundervisningen riktar sig till 6-åringar och kan ges både i daghem och i skolor. Både barnsträdgårdslärare med universitetsexamen och klasslärare är behöriga förskollärare. Förskolans speciallärare är oftast specialbarnträdgårdslärare, men kan även vara speciallärare inom den grudläggande utbildningen.

 

Klasslärare

Klasslärare undervisar elever i årskurserna 1-6, vanligen i alla ämnen. Klasslärarnas pedagogie magisterexamen omfattar 300 studiepoäng och kan avläggas på svenska vid Åbo Akademi i Vasa eller vid Helsingfors universtitet i Helsingfors. Klasslärare studerar pedagogik och olika ämnen som undervisas i grundskolan. Utbildningen räcker ungefär 5 år. Om en klasslärares examen omfattar också grundstudier och ämnesstudier i ett ämne som undervisas i årskurserna 1-9, får klassläraren så kallad dubbel behörighet, alltså behörighet att också undervisa detta ämne i årskurserna 7-9.

 

Ämneslärare

Ämneslärare undervisar i årskurserna 7-9 och i gymnasiet. Ämneslärare ska ha avlagt högre högskoleexamen vid en ämnesfakultet. Studierna vid ämnesfakulteten omfattar i allmänhet två undervisningsämnen samt pedagogiska studier. I huvudämnet avlägger de studerande grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier, medan biämnet omfattar grund- och ämnesstudier. Också ämneslärarna avlägger de pedagogiska studierna vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa eller vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet i Helsingfors; för dessa krävs en separat ansökan. Lärare i huslig ekonomi och slöjd utbildas uteslutande vid en pedagogisk fakultet.

 

Speciallärare och specialklasslärare

Speciallärare arbetar i allmänhet i årskurserna 1-9 och undervisar elever som får specialundervisning i ett eller flera ämnen. Undervisningen ges oftast parallellt med undervisningen i klass. Specialklasslärare undervisar grupper med elever som har överförts till specialundervisning. Speciallärare och specialklasslärare utbildas på svenska vid Åbo Akademi i Vasa. Speciallärares huvudämne är specialpedagogik och i utbildningen ingår också bland annat pedagogiska studier för lärare. Specialklasslärare avlägger ofta först klasslärarexamen och därefter studier för speciallärare.

 

Elevhandledare och studiehandledare

Elevhandledare arbetar i årskurserna 1-9, medan studiehandledaren fungerar i gymnasiet, en yrkesskola eller yrkeshögskola. Studiehandledare utbildas på svenskt håll vid Åbo Akademi i Vasa. Studierna kräver avlagd högskoleexamen och de omfattar fristående studier för studiehandledare. Du kan också avlägga en pedagogie magisterexamen innehållande studier i elevhandledning och pedagogiska studier för lärare.

 

Lärare i yrkesinriktade studier

Lärare i yrkesinriktade studier skall först ha avlagt högre högskoleexamen eller en lämplig yrkeshögskoleexamen och därefter skall de ha arbetat minst tre år inom en motsvarande bransch. De som uppfyller de här kraven söker till lärarutbildningen som omfattar pedagogiska studier för lärare. Utbildningen ordnas på svenska vid Åbo Akademi i Vasa. Den som redan är lärare i yrkesinriktade studier kan dessutom avlägga studier för studiehandledare eller speciallärare i yrkesinriktade studier . Båda utbildningarna omfattar 60 studiepoäng var och ordnas vid Åbo Akademi i Vasa.

 

Rektorer

Rektorer eller föreståndar inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen, gymnasiet och inom fritt bildningsarbete har i allmänhet högre högskoleexamen, lärarbehörighet, arbetserfarenhet av läraryrket och examen i utbildningsförvaltning.

 

Yrkeshögskollärare

Lärarutbildningen för överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor omfattar studier i pedagogik och ordnas vid Åbo Akademi. För att bli antagen till lärarutbildningen ska överlärare ha avlagt lämplig licentiat eller doktorsexamen, medan lektorer ska ha en lämplig högre högskoleexamen. Om undervisning i yrkesstudier ingår i arbetet, ska överläraren eller lektorn dessutom ha minst tre års relevant arbetserfarenhet.

 

Universitetslärare

Bland annat universitetslektorer och överassistenter undervisar vid universitet. I allmänhet ska de ha avlagt lämplig licentiat- eller doktorsexamen och dessutom ska de ha god undervisningsförmåga. I bland kan dessutom universitetet bestämma att praktisk för trogenhet med ämnesområdet ska vara ett ytterligare behörighetskrav.