Ska du som är lärare ge elever medicin under skoldagen? Vems är ansvaret för medicineringen och har lärare den sakkunskap som krävs för uppdraget?

Undvik helst

Lärarnas förtroendemän och FSL:s ombudsmän får allt oftare frågor som gäller lärares skyldighet att ge elever medicin under skoldagen. Facket ställer sig kritiskt till att lärare åtar sig uppgifter som medicinering utan att få den utbildning eller handledning som krävs för uppgiften. Till exempel medicinering och uppföljning av kosten för elever som lider av diabetes eller allergier hör inte till lärares arbetsuppgifter.

 

Undervisning, inte medicinering

Lärarens huvudsakliga uppgift är att ge läroplansenlig undervisning åt eleverna. Om du som lärare åtar sig dylika vårduppdrag, finns det risk att de övriga elevernas undervisning och övervakning lider under tiden för medicineringen. Lärare har dessutom i regel inte den utbildning eller yrkeskunskap som krävs för medicinering. Tänk dig alltså noga för innan du åtar dig uppgifter såsom medicinering. Det är ofta bättre att skolhälsovården eller den kommunala hälsovården kopplas in.

Lärarfacket uppmanar lärare att inte åta sig uppdrag såsom elevers medicinering eller uppföljning av kosten. Diskutera frågan med elevernas föräldrar och utbildningsanordnaren (vanligen kommunen) för att hitta en vettig lösning på situationen. Till detta resonemang om medicinering hör under inga omständigheter den hjälp som behövs om en elev råkar ut för en farlig situation eller olycka.

Också Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) anser att lärare inte är skyldiga att åta sig uppgifter såsom medicinering. TEO hänvisar bland annat till Social och hälsovårdsministeriets guide Turvallinen lääkehoito (2005:32).

 

Inte skyldig att medicinera

TEO påpekar att personer som inte fått utbildning för uppgiften och som inte är professionella inom hälsovården (bland annat lärare) i enskilda fall och efter övervägande KAN delta i medicinering som ges via munnen, injiceras under huden (till exempel insulin). Lärare ska i så fall få tillräcklig utbildning av till exempel en hälsovårdare, sjukskötare eller läkare samt ett intyg av den läkare som ansvarar för hälsovårdsenhetens verksamhet.

 

Gör en överenskommelse

Som lärare kan du alltså delta i medicinering, om du gett ditt samtycke och fått adekvat utbildning, men du är absolut INTE SKYLDIG att åta dig uppgiften. Om du ändå väljer att åta dig medicineringen måste alltid du, elevens vårdnadshavare och ledningen för hälsovårdsenheten göra en gemensam överenskommelse om detta. Du svarar därmed själv för din egen verksamhet vid medicineringen.