Krångliga frågeställningar rörande lärares yrkesetik. Bland annat det här dryftar undervisningssektorns etiska råd.

 

 

Undervisningssektorns etiska råd grundades år 1999 i och med ett beslut i OAJ:s styrelse. Rådet behandlar och tar ställning till allmänna etiska frågor samt även ibland klagomål som enskilda personer har gjort. Etiska rådet har fem medlemmar, som kallas av OAJ:s styrelse. Endast en av rådets medlemmar är ansluten till OAJ. Rådets mandatperiod är fyra år. Etiska rådet är inte underställt något organ inom OAJ, varken OAJ:s fullmäktige eller styrelse.

 

Etiska rådets ställningstaganden hittar du här (OAJ:s webbplats)