”Förbundsrunda” brukar man tala om, när avtalsrörelsen inte syftar till att åstadkomma en central uppgörelse. Benämningen är felaktig, åtminstone när det gäller den kommunala sektorns förhandlingar.

 

Det är nämligen inte nödvändigtvis förbunden som förhandlar med arbetsgivarna, som företräds av Kommunala arbetsmarknadsverket KA. Det är alltså inte t.ex. Tehy som förhandlar om lönerna med KA, utan det handlar om samfällda förhandlingar, där de anställda representeras av sina respektive huvudavtalsorganisationer.

Fem runt bordet

Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) förhandlar tillsammans med alla fyra huvudavtalsorganisationer om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och de skriver också under avtalet tillsammans.

KA har sällskap vid förhandlingsborden av Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.

Kommunfackets union är en förhandlingsorganisation för två fackförbund: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty.

Två fackförbund representerar hälso- och sjukvårdspersonal i Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO: Tehy och Finlands primärskötar- och närvårdarförbund SuPer.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 Akava-anslutna fackförbund, bl.a. Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund och Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia.

Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT:s medlemsorganisationer är bl.a. Nya Ingenjörsförbundet, Suomen Palomiesliitto och Finlands Hälsovårdarförbund.

Det finns inget kommunalt avtal, utan det finns flera kommunala avtal. I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalar man om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor.

 

Fyra kommunala avtal

Fyra avtal tillämpas på de månadsavlönade inom kommunsektorn: det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS), tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) och tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA).

Det största avtalsområdet är AKTA inom vilket 300 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare arbetar, det vill säga 71 procent av hela den kommunala personalen. Avtalsområdet omfattar bl.a. sjukskötare, barnträdgårdslärare, primärskötare, hemvårdare, barndagvården, socialarbetare och bibliotekspersonal. Det tillämpas också på kommunledningen och förvaltningen.

Ungefär 66 000 lärare omfattas av avtalet för undervisningspersonal. Av dem arbetar 42 000 i inom den grundläggande utbildningen och 10 000 i gymnasierna. Avtalet för undervisningssektorn förhandlas mellan KA och lärarfacket OAJ och avtalet undertecknades av KA och FOSU.

Tekniska avtalsområdet omfattar 26 000 löntagare.

Läkaravtalet omfattar 14 300 läkare inom kommunsektorn.

C-E Rusk/Texten har publicerats i tidningen Läraren 2007