Även om du är medlem i lärarfacket, ställer A-kassan vissa krav på utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

 

 

 

Vem får inkomstrelaterad dagpenning?

Som medlem i FSL och därmed också i A-kassan har du rätt att ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning när du blir arbetslös. Lagen uppställer vissa krav på utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. De allmänna förutsättningarna för att du ska ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under arbetslösheten, är att du

  • har varit medlem i A-kassan under minst 26 veckor OCH
  • har uppfyllt arbetsvillkoret under medlemskapstiden.

Det finns dock vissa begränsningar i rätten till inkomstrelaterad dagpenning, till exempel heltidsstudier eller företagsverksamhet kan utgöra hinder för utbetalning av dagpenning. Kontakta A-kassan för närmare information om de här begränsningarna.

 

I början av 2014 gjordes vissa ändringar i lagstiftningen som gäller arbetslöshetsskyddet. I PDF-dokumentet nedan kan du läsa Lärarnas arbetslöshetskassas sammanställning av lagändringarna:

icon Arbetslöshetsskyddet - uppdateringar 2014

 

Uppfyller du arbetsvillkoret?

För att du skall uppfylla arbetsvillkoret krävs att du under de närmaste föregående 28 månaderna har förvärvsarbetat minst 34 veckor i ett försäkrat arbete, där veckoarbetstiden varit minst 18 timmar. Ifall du har fått dagpenning 1.1.1997 eller senare, uppfyller du i regel arbetsvillkoret då du under de närmast föregående 24 månaderna har haft avlönat arbete under minst 26 kalenderveckor.

Som arbetsveckor räknas inom undervisningssektorn i regel sådana veckor då arbetstiden utgjort minst hälften av det minsta veckotimantal som en timlärare i huvudsyssla har, alltså i allmänhet minst 16 timmar. Det här innebär att till arbetsvillkoret kan inräknas veckor där arbetstiden har uppgått till minst åtta (8) timmar. Åtta timmar används som gräns även inom branscher, där det inte finns timlärare i huvudsyssla. På bland annat barnträdgårdslärare tillämpas dock huvudregeln om 18 timmar som gräns för att räknas som arbetsvecka. För lärare som har månadslön granskas den genomsnittliga arbetstiden - du anses alltså ha utfört det timantal per vecka som månadslönen baserar sig på. För lärare som erhåller lön på basis av utförda undervisningstimmar (timlön) granskas det de facto utförda antalet arbetstimmar per kalendervecka.

 

Har du fått barn eller varit sjuk?

Granskningsperioden på 28 eller 24 månader kan av godtagbar orsak förlängas med högst sju år. Som godtagbar orsak räknas bland annat sjukdom, anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år eller annan med dessa jämförbar orsak.

 

Självrisktiden

A-kassans ersättning kan utbetalas först efter en självrisktid. Självrisktiden motsvarar sju hela arbetsdagar, då du har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Självriskdagarna eller självrisktiden behöver inte följa på varandra, men skall infalla inom åtta på varandra följande kalenderveckor.