• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

OAJ:s omfattande undersökning, som också FSL:s medlemmar har deltagit i, visar att resurserna för att möta elevernas behov av särskilt stöd inte räcker till.

Lagförändringen inom den grundläggande utbildningen från 2011 har inneburit en allt större arbetsbörda för lärarna som säger att undervisningsarrangemangen kring det så kallade trestegsstödet inte alltid gynnar elevernas lärande. De största bristerna syns inom det särskilda stödet där resurserna inte följer elevernas behov. Resurser för tidig registrering av problem saknas också på många håll.

Lagförändringen har medfört ett mera planlagt stöd för eleverna men samtidigt mera arbete för lärarna. För att kunna garantera en kvalitativt god undervisning och samtidigt ha en hanterbar arbetsbörda borde man garantera en tillräcklig lärartäthet där stödbehov föreligger. Tillräckligt med tid för uppgörande av pedagogiska dokument och undersökningar samt tid för samarbete med hemmen måste ligga som grund.

Ytterligare måste arbetet kring dokumentationen förenklas för att få mera tid för eleverna. Detta är åtgärder som ovillkorligen bör vidtas för att garantera en hanterbar arbetssituation för undervisande lärare.

Ute i kommunerna måste det reserveras tillräckligt med resurser för att förverkliga trestegsstödet. I nuläget varierar andelen elever inom det särskilda stödet mellan 1 och 14 procent per kommun. Det visar att systemet inte fungerar i praktiken. Det saknas en myndighet som utan anmälan kan granska att lagen förverkligas och att elevernas rätt till det stöd som de behöver garanteras.

Mer konkret information kring undersökningsresultaten och åtgärdsförslag ges i slutet av april då hela undersökningen publiceras.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening