• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

I och med att lärarjobben i bl.a. huvudstadsregionen nu har lediganslagits vill FSL poängtera behovet av ett lärarregister. Det behövs ett öppet register, där lärarnas behörighet och arbetsplats framgår. Vi listar fyra fördelar.

 

1. Gör det lättare att förutse lärarbehovet

Idag diskuteras ofta lärarbehovet i Svenskfinland utan tillgång till aktuell adekvat information. Ett kontinuerligt uppdaterat register skulle underlätta situationen.

I dagens läge kartläggs lärarnas behörighet vart tredje år genom en dyr undersökning, de färskaste siffrorna hittar man i ”Lärarna i Finland 2013”.

Enligt den kartläggningen finns det 932 klasslärare i de svenska skolorna. Enligt vårt register finns det 1298 klasslärare.

Siffrorna varierar alltså beroende på vem man frågar och hur man räknar. Ett offentligt register skulle vara mer ändamålsenligt och ekonomiskt.


 

2. Hjälper arbetsgivaren vid rekrytering

Ett lärarregister gör det lättare för arbetsgivaren att lokalisera var behöriga lärare finns. Den informationen kan underlätta kommunernas rekryteringsprocesser.

 

3. Ger öppenhet

Via registret kan elever, studerande och vårdnadshavare få information om en lärares behörighet.

Förbundets målsättning är att alla elever och studerande ska ha en behörig lärare, det här med hänvisning till elevernas och studerandenas lagliga rätt till undervisning och trygghet.

4. Bibehåller yrkets status

Läraryrket lockar fortsättningsvis i Finland och dess status bibehålls genom att skydda yrkesbeteckningen. Det i sin tur sporrar till att nå behörighet och utveckla kunnandet.

Ett register kunde utöver de här fyra punkterna även innehålla information om längre fortbildningar och eventuella anmärkningar i brottsregistret.

Ett lärarregister har hört till en av förbundets målsättningar under många år. Vi kommer att fortsätta jobba för det här.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening